Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

Mòngàn vsvng shvngbè shvngbe kagø ínìgø àngmè poqwá vdòng taq kèní léshì weó kømzøp nø shøqò we tiqgø gø mvl we íe. Vdèò lvpvt vháng nø kømzøp lúng lvm dvpvt nø àngdèò nønt mvsøn kùngàrìí dvzaq shìnø wa lúnshì we íe. We dø dvzaq shì we í bøngte nø vháng:ámì we vsvngrì gø mòngàn mvdàmø nøng maqò gòr gòr nvng mvshølrì taq shøn mvtømshì we íe.

Mvdøngnø nøngmaq gø vràm taq vlì we kùngàrì taq kèní dvzaq shàì nø nønt mvsøn dvkángshì lvm nø mvdøng vchyak we íe. Mòngàn taq bønte nø vhánglúnò we vsvng shvngbe nø dvzaqshì we taq kèní lúnò we àngshírì íwe svng yánglúnshìe.

We døí nø bøngterì taq kèní mòngàn taq gvzà bøngtébøì we hang vngvt bvnlì tiqpè íwe Charlie Chaplinò mvshøl svng dvshvng lvm íe. Charlie Chaplin nø 1889 nøng England móngdàn taq shøq yàngà we ínø àngpè nø we rvgaq gvzà bøng mvte we nimzì lànglì tiqpè íyàngì. Àngmaq rapnø dvshà we tiqrap íwe mvtaq àngmè gø záyàngrìí wa vkønkéò we í zìróng taq wa rúngrà we ínø Charlie gø cvmlvpvt taq kèní rvzaq we bvnlìrì vdòng taq dvzaqshì sórí hang vngvt bvnlì taq gònglúngì we tiqpè íe.

Àngò lvpvt 17 nøng dvgvp hang vngvt we dangtaq vsvngrìí mvme shálúngà we ínø 1914 nøng àngò vsvk 25 nøng taq nø American móngdàn Hollywood yáng tiq lvbán taq Dollar 150 lúnò we bvnlì taq dvzøm shì bøì nø vní nøng naq bøì kat hang vngvt we nvng Director bønlúngì. Àngò hang vngvt we zaká 55 ká hoq wá lúnbøà mèpvng gvlàng taq bøngtélúngì we í shàng gvmsùng gø tiq lvbán taq 1250 Dollar lúnò nø 1959 nøng taq nø nvmlat baq Contractor bvnlì svng tiq nøng taq Dollar 10 sen í wápàng lúnbøà.

Charlie nø 1943 nøng dvgvp kèní American móng Hollywood taq bøng té vtang hang vngvt nvng Director lànglì tiqpè ílúngì we mvtaq svtémvgàm tiqpè gø íe. Charlie àngnø gvzà bøngté bøì we ínìgø bvnlì wa we dang taq tiq mvnø wa mvwáshì kadvgvp ínìgø bvnlì taq kèní cvnshì we í dvzaq shìpè gø íe.

Mvdàm kaq tálún bøshà we hang vngvt lànglìpè Charlie Chaplin ò lvpvt dø vdèò lvpvt taqò gø cvnshì shvla we dang yánglún shì we íe. Adè taq vlwe nvngòn kùngàrì taq kèní àngdèò tvnù mangká svng jór lún lvm nønt rvt shìnø dvzaq shàì wang nø dvtit tvle we shvngkà yayáng naròe.

Add new comment

6 + 5 =

Please wait while the page is loading