Gvray Dvbu Mongka

Gvray Dvbu Mongka
Ngàí namaq svng shø̀nlv́m kà nø gvzà vl nìgø akvt nø namaqí vto mèdv́ngnøng. j 13 Inìgø dìnglòng Pvlàcè Ang tuq daq kvt nø, A:ngí namaq svng dìnglòng í dv́ngte taq èshølvtnønge.k Ang nø Ang nø:tní mvshø̀n. Iwe A:ngí táò dv́ngte wa shø̀:nò nø, dvgáni ílv́m dv́nshi rì gø A:ngí namaq svng dètá daqnø̀nge. 14 Kadø íe wani A:ngí nø Ngà kàrì lá:ngò nø, namaq svng dètá daqnø̀ng yv́ng kèní Ngà ngø̀r dvgùng shvring lú:ngòe. 15 Vpè vdá dv́ngte shvngbe nø Ngàò èǿngange. Wedø í rvtnø, Pvlàcèí nø Ngà kàrì lá:ngò nø namaq svng dètá daqnø̀nge, vl bǿshà we íe.
 
 
 
Download:Audio icon may20_.mp3

Add new comment

7 + 3 =

Please wait while the page is loading