Gvray Dvbu Shang Mongka

Yakuí nø Mari ang chø̀mpè Yosep svng shvzat yà:ngà we; Kristu* wa, tǿò pè Yesu nø, Marií gv̀l yà:ngà. j 17 Wervtnø̀ Abraham dvciq kèní Dawi dvciq høq shvngbe nø tiqcé vbì dvciq í yà:ngì. Vrá, Dawi dvciq kèní Babelon móng svng vgùngv́m yà:ngà dvciq høq tiqcé vbì dvciq í yà:ngì. Babelon svng vgùngv́m yà:ngà yv́ng kèní Kristu dvciq høq gø tiqcé vbì dvciq í yà:ngì.

Add new comment

9 + 9 =

Please wait while the page is loading