Mvdø̄ng we chø̀m øpshú kàshvbóng

Mvdø̄ng we chø̀m øpshú kàshvbóng

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 16:1-8

Yesuí Ang coqcv́nrì svng yadø gø shø̀:nòe. “Mvgàm tiq pè nø chø̀m øpshú tiq gǿ vdá we, wegǿí nø angkàng pè dvrèrì vwāwā dø dvsǿ:mòe, wa nø kōò vsvng v̄le. Wervt mvgàm pèí wepè ang yv́ng goa:tnà nø, ‘Nà dāng ngàí táng bǿngà kà nø kadø íe? Nàí èø:pmò bv̀nlì shìpan èsuna:tnò. Akvt kèní kukaq nà nø ngà chø̀m øpshú wáshì mvdaq,’ a:lòe. Wekvt chø̀m øpshú wepè nø ang nøt vdòng taq, ‘Vkàngpèí ngà svng chø̀m øpshú wáshì mèdèzv́r lōngnø̀ng nø, ngà nø kadø wáshìlv́m? Rvmá dú gø mvjòr; røtnv́m íni shvrakshø̀nge.  Chø̀m øp bv̀nlì kèní ngà svng èlàng bø̀ng kvt, Vsàngí angmaq chø̀m rì taq ngà svng vtō lúnlv́m rvt ngà kadø wáshìlv́m í we sháng bǿngà,’ wae.  Wervt angkàng pè svng shvrv́n vjø̄ rì tiq gǿ mèpvng tiq gǿ svng goò nø nv̀mlat gǿ svng a:ngí, ‘Ngà vkàngpè svng shvrv́n kadv́ngte nàjø ma?’ a:lòe.  Wepèí, ‘Zanlún yøtì tiqyá chúng vjø̄nge,’ wae. Chø̀m øpshú pèí ang svng, ‘Nà shvrv́n mvsø̄ng kàrū èlùò nø tiq dvshaqí pùngwàcé chúng nàrūò,’ a:lòe.  Vrá tiq gǿ svng a:ngí, ‘Nà kadv́ngte nàjøe ma?’ a:lòe. Wepè nø ‘Zōngshí tiqyá løk vjønge,’ a:lòe. Chø̀m øpshú pèí, ‘Nà shvrv́n mvsø̄ng kàru taq shvtcé nàruò,’ a:lòe.  Mvdø̀ng we chø̀m øpshú pèí gvcvt vdá dø wà bǿà we svng angkàng pèí dvsha:ngòe. Kadø íe wani rvgaq tø̀m angcèrì nø, gálòng angcèrì mvdv̀mø té zíne,” a:lòe.

 

Download:Audio icon nov8.mp3

Add new comment

15 + 4 =

Please wait while the page is loading