Vmvng we vyv̀ngcè kàshvbóng

Vmvng we vyv̀ngcè kàshvbóng

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 15:1-10

Wedvgvp kùyà gú:nò rì nvng mvrà v̄l vsvng* rì shvngbe nø, Ang kà tá lúnlv́m rvt Ang yv́ng dvkǿmshi ráì.  Wervt Farisirì ó, dvrá svra mvdò nø, “Yesu yapèí nø mvrà vl rì svng vtōdv̀ng wàò nø, angmaq nvng tiqdø v́mpà v̄me,” wa vbønshie.Wekvt Yesuí angmaq svng kàshvbóng yalòng shø̀:nòe. “Namaq dvhø̀ø̄ vsvng tiq gǿ nø vyv̀ng tiqyá vdá we tiq go lādv́ng vmvngv̄m nìnø, wá dvgø̀cé dvgø̀ gō nø zømwàngø la:ngò dá:ngí, vmv́ngá:mì go svng lá lún høq mvláò we kagǿ v̄le ma? bc  Wegō yv̀ng bǿò kvt wepè nø dvbù sórí ang raqpù taq baqò nø chø̀m svng lòe. 6 Ang chø̀m svng tuq rā kvt, ang shóngshì rv̀mnvng rì nvng tiqdv́ng vsvngrì svng a:ngí dvkø̀:mò nø, ‘Ngà vyv̀ng vmv́ngá:mì gō yv̀ng bǿngà rvtnø, ngà nvng tiqdø dvbùì,’ vl lú:ngòe.  Ngàí v̄la:tnìni, welòng dø tiqdvchá muqlàng taqlapmø gø, nøt língshì mvrà we døngmān vsvng dvgø̀cé dvgø̀ gǿ rvtnø dvbù we mvdv̀m nø, mvrà vl vsvng tiq gǿ nøt língshì rā lòng svng téwa dvbùlv́m v̄l longe. Gv̀msùng tiq gø̀m vmvng we kàshvbóng Svmaré tiq mè nø, gv̀msùng tiqcé gø̀m vdá we tiq gø̀m lā vmv́ngāá:mò nìnø, svmīgwìn dvciqò dá:ngí, chø̀m shǿ:mò nø, lá lú:nò høq kǿngtøp mvláò we nø kagǿ v̄le ma? A:ngí yv̀ng bǿò kvtnø, ang shóngshì rv̀mnvng rì nvng tiqdv́ng vsvngrì dvkø̀:mò nø, ‘Ngà gv̀msùng vmv́ngá:mì gø̀m yv̀ng bǿngà rvtnø ngà nvng tiqdø dvbùì,’ vl lú:ngòe.  Ngàí v̄la:tnìni, welòng dø tiq dvchá, mvrà vl vsvng tiq gǿ nøt língshì rā lòng svng nø Gvray Ang muqlàng dvzv́r rì mv́rdv̀ngø dvbùlv́m v̄le,” a:lòe.

 

Download:Audio icon nov7.mp3

Add new comment

6 + 0 =

Please wait while the page is loading