Yesu dāng shvkse wáshì rì

Ngà nø Ngà dvpvt shvkse wv́ngshø̀ng we í nìnø, Ngà shvksekà nø mvdìng. s 32 Ngà dvpvt shvkse wáashú nø dvgá tiq gǿ èv́lange. Ang Ngà dvpvt shvkse wáshì lòng gø dìng we Ngàí shángòe. t 33 Namaqí Yohan svng røt dèzv́r bǿshà ke, ang gø dìng lòng dvpvt shvkse wáshì bǿì. u 34 Iwe Ngà yadø wvng we nø rvgaq tø̀m Vsàngí Ngà dvpvt shvkse wáa rà rvt wvng we mø̀í, namaq gø̀nshaq chutchv́ng lúnlv́m dvpvt lè Ngàí shø̀nò we íe. 35 Yohan nø gá we svmigwìn tiq lòng dø í nø, namaq gø ang gálòng taq tiq chàmcè dèbù bǿshà. v 36 Iwe Yohaní shvkse wàò lòng mvdv̀m té ring we shvkse kà nø Ngà yv́ng v̄le. Wá dvdv́nglv́m Vpèí Ngà svng èzøng we bv̀nlì nvng Ngàí wv̀ngò bv̀nlì rìí Ngà nø Vpèí dèzv́r dakngà pè ǿngà we shvkse èwv́ngange. w 37 Ngà svng dèzv́r dakngà pè Vpè gø Ngà dvpvt shvkse wáshì bǿì. Ang kà svng namaqí kadvgvp gø mètá dv́rnøng; Ang mv̀rshv̀m svng gø mèyv̀ng dv́rnøng. x 38 Ang Mòngkà gø namaq nøt vdòngø mèrínøng rvtnø, A:ngí dvzv́r daqà pè svng gø namaq mèkv́mnøng. 39 Namaqí dvciq lvpat gø̀nshaq nø Shànshér Kàru vdòng taq v̄le èlv́nnøng nø, welòng svng nàjángnø̀nge. Iwe Shanshér Kàru welòng nø Ngà dang shvkse wáshì we wa íe. y 40 Dvciq lvpat gø̀nshaq lúnlv́m dvpvt namaq nø Ngà yv́ng svng dí mètánø̀ng. 41 Ngàí nø vsa:ngí dvgùng èzøngvt we svng lá:ngò we mø̀í. 42 Iwe Gvray shóngnøt nø namaq nøt taq màvl we Ngàí shángòe. 43 Ngà nø Vpè bø̀ng kèní dø̀ng dakngà we, namaqí ngà svng mènatoshà. Dvgá tiq gǿ nø ang vdè bø̀ng kèní di ra nìnø, ang svng nø namaqí nàto lóngnønge. z 44 Namaq nø tasv̀ng dvgùng vzíkelv́m lòng svng wa èlánø̀ng nø, Ang tiq gǿ wa vl pè Gvrayí zi ra we dvgùng svng nø mèlánø̀ng rvtnø, namaqí kadøwa Ngà svng lekv́mshà ni? a 45 Vpè yv́ngø namaq svng Ngàí èko bǿìe mèlv́nnø̀ngni. Namaq svng kolv́m pè nø namaqí nàlǿmnøng pè Moshi mv̀ng íe. b 46 Moshií nø Ngà dang tvnuò nø vrū yà:ngà rvtnø, namaq Moshi svng èkv́mnøng nìnø, Ngà svng gø kv́m rà we íe. c 47 Inìgø à:ngí vrū yà:ngà lòng svng namaq mèkv́mnøng we í nø, Ngà kàrì svng namaq kadøwa lekv́m nøngni?” a:lòe.

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading