Yesu Wulgang yvng gxnshaq dvbxm shiwe shvnsher we lvbvn Pvngwa

 Yesu Wulgang yvng gxnshaq dvbxm shiwe shvnsher we lvbvn Pvngwa

 Yohan 18:1-19:42

Yesu nx shvnsher we pvngwa niq taq wulgang yvng gxnshaq dvbxm shi we tvra nx vsvng dvciq shvngbe kaq shongshi rvt nx ie.

Rx vtu we mongka yvng; Yesu kaq tapo long, wulgang baq dezvro long, wulgang yvng shvto long, dvsha mvhxt wao long kaq rx nx dvdvm lun shiwe ie.

Yesu wulgang yvng shi we shvnsher we Pvngwa niq taq Missa wawe tvra mv-vl. I ni gx Noqku we long nx vle.

Gvray Mongka rx, vju rxt we tvra vle. Mongka nx Yohan 18:1-19:42 hxq rx e. We mepang nx vsvng dvciq shvngbe dvpvt vju rxtno we vle. Vsvng dvciq shvngbe dvpvt vju rxt we rvtx, Mongdvn vgo washi ri, Judaq vsvng ri, dvsha mvhxt i ri, nxnt lingshi rawe ri, Gvray bvnli wa shi ri shvngbe dvpvt rxtno we ie.

We mepvng nx Yesuo wulgang kaq vpx we tvra vle. Ya long nx, Yesu jxng jxng wulgang yvng gxnshaq dvbxm shiwe svng dvdvmo nx vbx we ie. Lvngdxm nx, Yesuo gungsha i we Zidong vm aq shiwe tvra vle.

 

Diniq nx Yesu jxng jxng wulgang taq shi we vngniq i rvt nx, vmpa mv-vm vnvtshi nx vju rxt dvzaq shiwe long gx vle. Yalong shvngbe nx Yesuo shongnxnt nvng mvreza nxnt kaq shalun lvm ie.  Mvra wa nx vle shiwe rvtx ta gx nxnt lingshi nx cunshi rae.

 

Yesui Lvmboqri o hi kaq vti nvng zvro tvra nx nxngmaq gx wedx wa nx shongnxnt taq sori dvzumshu bvnli washi lvm dvpvt ie. Vhvng vtvng we Gvrayi nx nxngmaq mvra vlwe vsvngri kaq vtii zvro wa keni nx, nxngmaq mvra vlri, gx vrvm gx wedxni tiqdvcha cvn dxng lvm dvpvt ie. 

Add new comment

9 + 5 =

Please wait while the page is loading