EM wa we nvpxn ti wao we dvng

EM wawe nvmpøn tì àng pvn pvn washì shvlawe taq kèní dèni taq nø chøm taq vlwe nvmsì pvnrì láng shìnø yøl dø washì lvm dvng sàng tashì lvm waì.

EM (effective microorganisms) nvpøn tì pvn waò we taq vbá we dvrèrì nø

1. Chòngmø dvbør (50) သား

2. Sàngbò shí vnønshaq (1) chàng

3. Køm nøn shaq (1) chyàng møí ni tiq ka

4. Ka løm (3) chyàng

5. Waqcì mvniq (1) joy

6. Tøngnyet tì møí ni nvm:oy tì (2) joy

7. Tì (2) gallon 6. Plastic pong ti chàng Dvrè rì kømbø kat chùngmø nvng v køm nø gvzà nøn we íni téshvlae.

We lòng svng àngcerì nvng tvpwa vzvtnø zánglvm íe vtìí shøl mvdaq. Nvm:oy tì svng kán kán wacè ídø dvzøn ràe. Wemèpvng welòng nvmsì tìrì nvng kaløm, waqcì mvniq rìsvng plastic póng taq vshú vniqanø límkéò hoq zøn ràe. Pòng taq dàn zøngdø záng mvdaq. 2/3 ni naq ra dvgvp svmaq maq vjánga ràe. Vkatshì we rvtøtaq 7 ni gwit we rvtøtaq 10 ni dvng naq hoq gvl shìbø mèpvng mvdàmramø puqshùng íshùng lúngòe.

We nvmpøn tiqlòng svng dvgødøq taq gvl ràe. Rvtø gømbø mèpvng àngtì lòngsvng zìnnø nø plastic búrìtaq zángnø lángshvlá bøì we íe. E lòng nvmpøn tiqlòng svng 6 shvlá naq hoq shaq gvl shvlae. Lángshì we dang yaq nvmpøn tì pvlín tiqtut svng tì (4) gallon nvng vshú dángí kvtvm bvnlì taq vpapnø láng shvlae.

Mvdàm kaq tálún shì bøì we EM nvmpøn tìnø kvtvm tvmø bvnlìrì taq àngsvp nvng àngtøngrì dvpvt nvngòn vlnø shvla weí rvtnø vdèò chømshún vdòngtaq gø washì yølweí shvla we nvmpøn tì tiq lòng íe we svng internet kèní rølún shì we svng dvtit tvle íe.

Add new comment

6 + 5 =

Please wait while the page is loading