COVID 19 yóga zønlì rvtnø dvshà mvhøt we vhømò lòng svng Vatican kèní tvnùngò we shvngkà

COVID 19 yóga zønlì rvtnø dvshà mvhøt we vhømò lòng svng Vatican kèní tvnùngò we shvngkà

Coronavirus yóga zønlì vkøn we rvtø taq vm:aq lvm nvng góngshiqshàn tvrà rìtaq dvshà mvhøt we vhømò we dvng nvng singnø tùbumshì rà we svng vle:vmì lvbám 6 ni taq Vatican vko vkáng vlrì taq kèní shøn tvnùng bøa. Yadø íwe Coronavirus yóga zønlì vkøn we rvtø mòngàn móngdà vràm taq vm:aq lvm dvng taq gvzà dvshàmvhøt we vhøm bøà wanø Fr. Augusto Zampini-Davies taqwe kèní May 16 ni zupùng taq shønbøa.

Vsvng tiq mvdò ò ngór dvgùngnø dvgá vsvngrì dvshà mvhøt lvm vhømò rvtø taq kadø vzømnø tùbum shì we taq yàngò we í shálún shìe wae. We dø íwe vm:aq lvm yak nø góng shiqshàn we dvng vnøn we rvtø vdòng taq kàdø tùbum shì ra we svng tvnùng bøa. Zampini-Davies nø Vatican rúng svngpvn dvcìrì vháng lún lvm dvng nvng singnø bvnlì àngkàngpè gøíe.

Àng shøn we taq vsvng zìdvng vràm taq vm:aq lvm dvng luqpøn lvm nø gvzà vchyak ám:ì. Kàshvbóng, zùngmarì zùng nvrò we rvtø taq vm:aq lvm mvl we í svréshì lvm vhømò we mvtaq gvt nvm:vm we tvmørì gø vnøn ám:ì. Mùn mùn sèn sèn í we vsvngrì taq bvnlì màdá íám:ì we mvtaq zønli vgámò we dvng taqø gø vm:aq lvm dvshà we vhømòe.

Móngdàn vràm vsvngrì svng tùbum nø dvbang we gø mvl we vdòng taq chøm vdòng taq wa vl lvm dvkámò we nø bøn mvdaq ám:ì wa nø tvnùng bøa.

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading