Myanmar móng taq zìsvrawon tiq me COVID 19 yóga zønlì zínkéò we shvngka

Myanmar móng taq zìsvrawon tiq me COVID 19 yóga zønlì zínkéò we shvngka

Bagú wamà, Pyay myoq taq vlwe Dr. Myint Myint Sein COVID 19 yóga zønlìí zín kéòrì kaq sàng zì zídvbvn òwe tiqgø íe.

Tiqni rvtø taq vsak 58 íbøì we Doctor mè àngí COVID 19 yóga zønlì zínkéò we vsàngrì kaq shaqvhéshì lvm dvng taq dvbangò nø dvbvn lvm dvpvt àngò mvrdaq gvr chutò nø dvzøm shì bøì we íe. We mèpang àngnø Myanmar móng taq nvmlat Coronavirus zín kéò we zìsvrawon tiqgø ílúngì. Wedø íbøì mèpvngt àngsvng webaki zìrúng taq rúng lvm dvkám bøà.

Vsvngrì shangbe taq kèní gø svrawon mè dvpvt yóga zønlì kèní cvncvn bvn lúnlvm vjúrøt dvbang shìwe íe. Dr.Myint nø àng zìrúng rung dvgvp góng shiqshàn lvm dvpvt tiqni taq vshøm boq 15 minutes naq dø mvnshì we mvtaq tiqni taq vshøm boq 30 minutes naq hoq gø vjúrøt dvzaq shìe wanø gø shálún shìe.

Àng shøn we taq "ngàò nønt mvsønrì taq kèní shvla dø dvdam shøngnøvkún zaywà rì shvringò weí shaq vhéshønge. Tiq ni vdòng taq v shømboq góng vkatshì shvdang (temperature) dvløt shøng nø zì-aqnge. Lóngzøng nvng tìshu gø-aqò nge". Wanø shøne. "Ngàí zá dvban bøngà we vsvngrì dvdamò nø we jejú taq kèní yadøí we yóga zønlì vhømò lòngsvng shvngan lún daqngò we wangnø kámme" wanø shøn bøà.

#interview with Irrawaddy

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading