Putao Gwørwang Vlangré Mvdoí tvnungò nø zønli(covid-19) nvng sing dø dvshvt we shvngkà

Putao Gwørwang Vlangré Mvdoí tvnungò nø zønli(covid-19) nvng sing dø dvshvt we shvngkà
Putao Gwørwang Vlangré Mvdoí tvnungò nø zønli(covid-19) nvng sing dø dvshvt we shvngkà
 
Quarantine Center shvra ri svng bvløng shvtci vpøt we , Nvmbøngli nar shira taq gundvtøp yvng dvbvng shi we, Quarantine Gongwe rvpri svng kvnyúngkvnyvng wvn nawe nvng Quarantine gong gø dvpvt vmpa sháàwe bvnli ri taq dvbvngshi lúnbø sha weíe.
 
Nøngmaq (PDYAC) mvdo í rawe dvng taq lánglvm dvpvt ပူတာအိုလုပ်ငန်းရှင်များ mvdo yvng ke ní vlu gø vtoshi lunbøsha rvt nø vlu zí dvzaq shinøng we gø vrvm svng gvza oqa waìe.
#source - PDYAC

Add new comment

3 + 15 =

Please wait while the page is loading