Svrabin Koqkvmpe Francis Japan Mongdan svng di we shvngka

Svrabin Koqkvm Pe Francis Japan Mondan yvng hxqo we Shvngka

Svrabin Koqkvm Pe Francis nx November 23 ni taq Thai Mongdan keni bung shi nx Japan Mongdan svng di we long shalun shie.

November 24 ni taq, Svrabin Koqkvm Pe Francis nx Japan Mongdan keni mvshxl i we Hiroshima Myo nvng Nagasaki ri svng gx di nx, Mvgvm we Nuclear ri shvmvng lvm, mvra roq sori tiqgx nvng tiqgx vpx we nxnt keni vto nx Jurxt mvn shiwe keni monzxl nvng chun shilvm tvnuo long gx shalun shie.

Mvgvm we Nuclear nvng seng nx, Shxno rvtx; Neuclear ri luno long nx, mvdxng mvmvn we bvnli i nx, Mongzxl mv-vl we tvra ie wa xshxno. Mongzxl taq keni chun shilvm nx, vsvng tigx nvng tigx, tidvci nvng tidvci vrvm vra we, tidx bvnli wa we, mvra chut o nx vpx nxnt taq keni vtoo we bvnli ri taq keni wa mongzxl lunshi we svng gx shxno.

38 Nxng mepvng Japan Mongdan svng nvmlvt hxqo Svrabin Francis nx, November 24 ni taq Nagasaki Bolong shvnvng yvng Missa (Noqku) boy gx wao we svng shalun shie.

Mongdan vgo washi ri shvngbe nvng vhxmo mepvng, Svrabin Koqkvm Pe Francis nx November 26 niq hta Japan Mongdan keni bung shinx Svrabin Koqkvm pe vlwe Roma Vatican Mongdan svng lo lvm i we svng gx shalun shie

Add new comment

4 + 6 =

Please wait while the page is loading