United Nations (UN) taq kèní mvsvt bøà we màná dømrø mvshøl

Mòngà mvjàn II taq shìyàngìrì kaq svng dvdamì we nvng vrám vrá rvtø àngni (May 8)
United Nations (UN) taq kèní mvsvt bøà we màná dømrø mvshøl
2004 November 22 ni UN zupùng taq kèní mvsvt bøà we 59/26 taq May 8-9 ni svng Mòngà mvjàn II taq shìyàngìrì kaq svng dvdamì we nvng vrám vrá rvtø àngni wa nø vtàn yàngà. United Nations (UN) taq vbá we móngdàn rìtaq kèní ya May 8-9 ni taq mòngàn mvjan II taq shìyàngìrì svng dvdam nø shvring lvm àngni wa nø mvsvt tvnùng bøa we íe.
We UN zupùng taq gvlshì we manggá rìnø màná dømrø mvshølrì mvsvt shvdøng lvm nvngepang mèyà rì svng mvjàn wvltaq kèní chutcháng lvm dvpvt nvng sømsaq mòngzøl we dvng svng svredvkut we mvl lvm dvpvt United Nations móngdànrì vhøm nø mvngushì bøì.
Bungráì we tvrà
2010 March 2 ni yaq gvl bøa kàciq 64/257 taq zupùng gvbà taq vbá we móngdànrì UN shaqré mvdòrì Asúyaq mø:í we mvdòrì taqkèní dvlàrì dvkøm bøà. Mòngàn mvjàn vdáng bøì we 60 nøng gømbøì ni taq màná dømrø mvshøl tiqmé íbøì wanø zupùng taq mvsvt bøà.
We lòng zupùng taq UN bvnlì ànvkàngpèí "yalòng nø mvshøl taq mòngzøl dvng svng chutcháng lúnlvm mvdøng dvzaq dvkáng shìyàngì we taqkèní tiqlòng íbøì" wanø tvnùng bøa. We lòng mvjàn taq gvzà søm vnøn bøshà mvdàm mòngàn vsvng 400 sèn shìnø cèl 200 sèn shìbøì we íe. Soviet Union móngdànrìò rvwè køp dàngte íe.
Kàciq 69/267 taq mòngàn mvjàn II nø Europe móng, Asia móng, Africa móng, Peciffic nvng mòngàn móngdàn vràmrì kaq svng yòlnecì vyø dvzvŕ bøà we taq vná mvlúnì we íe. "Mòngàn mvjàn vdángbøì mèpang gvlshì we dvlàrì taq vrámvrá lvm, Democracy tvrà svng vpøshìnø cánshvdøng lvm, mòngzøl lvm, vsvng zìdang vháng lún lvm dvng nvng svng tiqgøò lún vdu we vkovkáng rìsvng UN taq kèní tiqdvtàng móngdàn vràmrì taq móng lvmang àng mvdo poq lvm nvng vbóng vtok we tvrárì" íe.
Mòngàn mvjàn 70 nøng vhøm we lìpùng svng 2015 nøng May 5 yaq taq wálún bøa.
Source: United Nations

Add new comment

4 + 3 =

Please wait while the page is loading