Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

1Tesalonia 2:11-12

Kadø íe wani, angpè tiq gǿí angcè svng shvngø:tnò padø, nøngmaqí namaq tiq gǿ nø tiq gǿ svng kadøwa dvshat dvzi:tnì sórí nøt shvlø̀:mì nø,  Ang móngdàn nvng ngø̀rdvgùng vdòng svng dvgònglv́m ègonø̀ng pè Gvray mv́rdv̀ngø go vpǿ dø tvnùnglv́m rvt nònggùn zí yv̀ngshà we gø namaqí èshánønge.
Marko 10:27
Yesuí angmaq svng dvjaqò sórí, “Yalòng nø Vsàngí nø mvngutshi. Gvrayí nø ngu:tnòe. Gvrayí nø pà gø wá ngu:tnòe,” a:lòe.
Pilipi 1:6
Vrá namaq vdòng taq bv̀nlì shvlá wá pv̀ng bǿà pè A:ngí nø, Kristu Yesu angni høqshaq, bv̀nlì yalòng tv̀ngdv́ng wà lú:ngòe, wvng vlǿmshø̀nge.
Shvgun Zaywa 37:23-24
Vsvng hígán nø Yehowaí rvwv̄nashaq í nø, wegǿí cv̀n lú:ngò tvrà svng Ang shvrúng nø A:ngí shvdø̄ngāòe.  Ang vtūngv̄m dvgvp gø, hø̀ngbø̄m màdvpshìv̄m. Pàwálv́m wani ang wur zø̀:mò gǿ nø Yehowa íe.

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading