Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

 

Esaya 40:29

Mvjòr gǿ svng A:ngí nònggùn dvká:ngò nø, shaq cv̀m gǿ kaq jórnònggùn rv̄maòe.

Dvra Dvshat 6:5

Wervtnø̀ nà tiqnøt shvngbeí gø, nà dòngnøt mvsø̀n shvngbeí gø, nà nònggùn kùngà shvngbeí gø, nà Gvray Yehowa svng shóngshì ràe.

Bungam 15:2

Yehowa nø ngà nònggùn nvng ngàí shvtá rà pè íe. Ang nø ngà gø̀nshaq shvlutshú íá:mì. Ngà Gvray nø yapè mv̀ng èǿngange; Ngàí Ang svng shvgùnlv́m íe. Ngà vpèò Gvray gø í rvt, Ang svng ngàí shvringòe.

1Dvciq Gun 16:11

Yehowa nvng ang nònggùn kùngà svng ègùn èlánø̀ng. Mànārnār Ang mv̀rshv̀m svng èlánø̀ng

Add new comment

7 + 11 =

Please wait while the page is loading