Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
Yaku 5:16
Wedø í rvtnø namaq dvban we lúnlv́m dvpvt, tiq gǿ nø tiq gǿ mvrà nàchángshìnøng nø, tiq gǿ nø tiq gǿ dvpvt vjú nàrøtnākénøng. Døngman vsvng vjúrøt kàí nø nònggùn gvzà jòr dø wà lú:ngòe.
Koloshi 4:2
Nøt lø̀mlø̀m júrøt dèzaqshinøng. Pán vshat Gvray kaq oqà èwànø̀ng.
Shvgun Zaywa bok 32:10-11
Gvray dvrá mvcv̀nrì dvpvt nøt dvshàlv́m gvzà luqe. Inìgø Yehowa svng nøt vdǿnshi rì kaq nø, Mvkok dvdínø:tní gùr kwā:ngòe. k
11 Døngman vsvng rì namaqé, Yehowa vdòng taq shaqshaq wā èv̀lnø̀ng nø, nøt mèdóngnø̀ng rì namaq shvngbeé, dèbùnøng weí nàhaqshì lóngnøng
Kashvgøp 15:27-29
27 Màdvrá dø mvzv́n láò gǿí nø vdè chø̀m svng bø̀nlu dvzá:ròe. Mvyø̀n zōngyā svng shvngōshì gǿ nø cúnshì longe. u
28 Døngman vsvng nø:tní nø kadø vtv́nshìlv́m dakngòe. Svng mvgv́m gǿ nonggø:pmí nø kà mvgv́m rì wa dvbǿ:ròe. v
29 Yehowa nø vsvng mvgv́m gǿ kèní vrúm vsa:re. Iwe døngman gǿ júrøtkà svng A:ngí táāòe.

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading