Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Esaya 50:10

Namaq dvhø̀ taq Yehowa svng vpǿ svre nø, Ang dvzø̄mshú kà svng tā vsvng kagǿ v̄le ma? Gálòng màdáshaq dø̄ vdòngø tvrà di gǿ nø, Yehowa bø̀ng taq laq vlǿmshì; ang Gvray taq shaq laq kv́mshì.

Ezekiel 20:4

Wekvt ngàí, “A, Vkàngpè Yehowaé, angmaq nø ngà kaq, ‘Wepèí nø kàshvbóng shø̀:nò we wa mø̀í ma?’ wae,” v̄lòe .

kashvgxp 27:1

Nvpni pà bø̀n rā we nàí mèsháò rvt, nvpni dvpvt mèdeshv́ng shini.

Add new comment

7 + 3 =

Please wait while the page is loading