Yesu shivm mepvng zunlu:n we rvtx Lvbvn 5

Yesu shivm mepvng zunlu:n we rvtx Lvbvn 5

Dvkamka Vnshvr Shongnxt Mongka

Yohan 13:31-35

Yuda búngá:mì kvt Yesuí, “Vsvng Angcè pè ngø̀r dvgùng nø akvt kèní dvtan daqòe. Gvray ngø̀r dvgùng gø Ang taqkèní shvring daqòe. 32 Gvray ngø̀r dvgùng nø Vsvng Angcè pè taqkèní shvring daqò we í kvt kèní nø, Gvrayí Vsvng Angcè pè svng gø ngø̀r dvgùng shvring daqò nø, akvtni shvringlv́m dá:nòe. v 33 Cv̀mré rìé, Ngà nø namaq nvng tiqlv̄ngcè wa v̄le. Namaqí Ngà svng èlá lóngshàe. Yuda vsvng rì kaq Ngàí àv̄lshaq dø tiqdvchá, namaq svng gø akvt wedøni a:lìe. Ngà døngvm yv́ng svng namaqí di mèlúnnøng. w 34 Namaq tiq gǿ nø tiq gǿ nàshòngkénøng, wvng dvkv́mkà angshv́r tiq lòng Ngàí namaq svng zí ráìe. Ngàí namaq svng shù:ngì dø, namaq gø tiq gǿ nø tiq gǿ nàshòng kénøng. x 35 Namaq tiq gǿ nø tiq gǿ nàshòngkénøng we yalòng taqkèní namaq nø Ngà coqcv́n èínøng we vsvng shvngbeí shá bǿòe,” a:lòe.

Dvdvm lunshiwe tvrari nx Gvray Shongnxnt nx kadvgvp ini gx vde vnvm vchvngri nvng nxngmaq kaq dvsha mvhxt wari dvpvt shvla we long svng dvdvmo nx wao long mvng ie. Pvwalvm wani, shongnxnt mv-vl keni nx dvgari dvpvt shvla we ri dvdvm lvm mv-daq.

Vnvm vchvngri kaq shong shi ini nx, Gvrayo shongnxnt kaq cvn dxnge inx kadvgvp ini gx dvgari dvpvt shvla we wa lvm nxnggun vle.  Wervt nxngmaq i wao we shvla we bvnli kaq vnvm vchvngrii shao, vtoo rvtx nx Gvray Shongnxnt dvnzxng we rvtx ie.

Yesu nx kadvgvp ini gx, nxngmaq mv-shvla we vsvngri dvpvt mongzxl vlwe, shvla we long ewasha rvt nx ie. Wedx tiqdvcha, nxngmaq gx vnvm vchvngri dvpvt kadvgvp ini gx shvla we svng dvdvmo nx wa lunlvm tvra ie.

Vniciq yvng nx; nxngmaq nx Yesuo lvmboqri ie wame kaq dvgari kaq dvtvn lu:no long nvng dvgari i gx shalun shiwe tvra nxYesuo shongnxnt kaq cvn dxng rawe tvra ie. Shongnxnt keni cun shiwe tvra mv-vl keni nx Yesuo lvmboqri ie wawe svng shvkse wa mv-lu:n shie. Yesuo lvmboqri shvngbe nx dvsha mvhxt ri shvngbe kaq leshi nx Yesuo shongnxnt kaq dvn zxng we ie.

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading