Asian shvngømré shølshúrì taq kèní Svrabín koqkámpè í tvnùngò we roqgvr nø dvcøp lvm bvnlìrì taq dvzøm shì we shvngkà

Asian shvngømré shølshúrì taq kèní Svrabín koqkámpè í tvnùngò we roqgvr nø dvcøp lvm bvnlìrì taq dvzøm shì we shvngkà

Asia móngdàn shvngømré vgorì nvng Svrabín koqkámpè Francis nø Catholic shvngømréò 'tasvng tubùm we bvnlì dvng dvzaqshì nø shvnvp lvm' Loudato si vbì nøng rvtø vhøm ráì lvbán taq vzøm nø bvnlì wabøà.

Jackarta taq kèní Cardinal Ignatius Suharyoò shvngkà taq rvsángcè rì shvngbe nø nønt mvsøn bvngkà tánshàìnø shóngnønt taq kèní mòngàn svng mòngzøl lòng luqpøn lvm wá dvzaq shàì wa nø dvkám bøà.

Pakistan kèní Faisalabadò Bishop Indrias Rehmat ígø Gvrayò àngcèrì nø àngí mvn we rvgaq nvng laqmùrì svng shóngshìnø roqgvr lvm shvdøm bøa.

Babilon shvngkà taq kèní gø shagóng shiqshàn lvm dvng svng vjú mvzinø vdèò tòniò rvgaq gør gør svng gvyaq shìsháò we plastic døírì mvbøp màgvyaq shì pvnrì svng gorìnø tòniò rvgaq nvng vduvbóng we pvnrì láng lvm dvshang bøà.

#Vaticannews

Add new comment

5 + 7 =

Please wait while the page is loading