Rvwang Vzxl lvm

Rvwang Vzxl lvm

Dvngsvr ri nx mano boy wa kaq nx ‘Vzxl lvm’ wa ka ie. Vzxl lvm wa ka nx za lvm zi lvm vl nx mong wat sori vzxl lvm we ie. Dvga tiqpvn nx mvgvm nx, px vda nx shvgono rvtx gx, dvgung shvgono rvtx gx lvm we tvra vle.  

 

Vzxl lvm we gx anpvn pvn vle. Shxngkxm nvng lvmi we rvtx, shxngkxmi, shingkrai dvgx kxt lvm mepvng nx, shxngkxm dvgx kvt lvm rae wa nx shaqre shaq tang rii shxn yvnga.

 

Vzang mv-noq shi dvgapi nx, za yvng rvtxi gx lvm yvnga. Ang rvtx nx mv-cvn wei nigx lvmo ie. Noq shiwe rvtx keni nx, Rvwang tung laqya keni lvm lam ie wawe rvtx lvm we ie.

Add new comment

1 + 6 =

Please wait while the page is loading