Zìlàngré nvng paqzí

Lvngré lvpvt taq paqzí mvdaq lvm vchvk emá nønt mvsøn laqya shvlá lvm vchvk emá?

Dèni bvt zìlangrérì vdòng paqzí cvnshì we taq wa rvtø zíònø rvtø vrvm kadøí we paqzí cvnshì lvm walòng taqwa nønt løpshì we svng yánglúnshìe. Dvshà mvhøt we àngpvn pvn vdòng taq jàgvmsùng rvtørì dvbéò nø cvnshì weí tiq maq taq tintán dángò we lakmatrì chøm taq vshøt ámì. We dø dvzaqshìlòngnø vdèò lvpvt taq bvnlì shvlá shvrà shvlárì lúnlvm dvpvt vdá mvgàm lvm dvpvt íwe svng yánglúnshìe.

Dènila pvt taq bvnlì pvn gvzà luqlúngì we ínigø we vdòng taq shøngjung kélvm gø gvzà vllúngì. Bvnlì tiqshvrà dvpvt vsvng àngyá gø shokshì we vdòng taq dèjòr nànòr interview rìdvpvt dvgøshìnø dvzaq shìrà lúngì. We dø íwe taq mvdàm ram mvrshàm gónggwá rìtaqwa yáng vnvp dø wáshì we vsvng gø gvzà luqe.

Àngò dongnønt mvsøn jøng sàng shá mvlúnì. Tiq kat kat nøngmaq gør gør taq paqzí gø mvsha nø bvnlì mvkøm mvdøp gø mvl we ínigø bvnlì shvrà shvlá lúnò we vsvngrì yángshìe. Vsvng tiq gø taq paqzí mvdaq bvnlì dang gø mvdaq we mvdàm nønt tøng nønt døng we ídvzaq shìlvm nø téwa vchvk we íe. Vsvng tiqgøò nønt mvsøn gônglaqyà nø vdèò lvpvt taq jòrnø zìdang vháng lún lvm dvpvt mvdøng vchyak we íe. Vdèò nønt mvsøn gønglaqyà, kámshì we tvrà, dvsházà sháò we nønt mvsøn taq kèní tùbum we, vdènvng sing we bvnlì døngjárì taq kámshì we, vsvngrì nvng vdu vbóngdø vzøm vzap we nønt laqyàrì vl ra we íe.

We døí wenønt laqyàrì nvng cvnshì lúnbøò we paqzírì dekøm bøò we ínìnø vdèò lvpvt taq jøng jøngni vháng lún shì we íe. Paqzírì bvnlìrì taq kadángte mèdaq we ínigø vsvngí kám vløm:vm we mvl nìnø vshøng íwe íe. Paqzí dang mvdaq we mvtaq nønt mvsøn laqyà shvla we tiq gø taq wa vsvngí kám vløm:vm we lún shìwe íe.

Bvnlì taq bøn nø kadángte kashøn mvtaq we ínìgø nønt mvdøng we ínìnø vsvngí màpø:vm ra we ínø shvla we nønt mvsøn laqyàrì nvng vdèí esháò we paqzírì dvkøm mò we í vdèò bvnlì dønjárì taq dvzaq shàì wangnø zìlangrérì svng nvngòn zi we shvngkà yayáng naròe.

#campainionofyouth

Add new comment

3 + 4 =

Please wait while the page is loading