Kvmòng dvchit vjú vl we dang

Kvmòng dvchit vjú vl we dang tiqdòngce dvtit dvlé nø dvshvnglvm íe.

Kvmòng nø nøngmaq rvgaq, zunwangø lúnshì we tiqpvn gø íē. Tiqmaqí nø wulaqbvnlì Ku waò we svng yvnglún shìe. kvmòng dvchit svng jvndvgá gø v-lìe. Dvjà, jømdoy gø v-lìe. Welong svng, gø vrvm shónge. Góng dvpvt gø gvzà vjú vl we tiqpvn gø íe. Íwe , vdè góng dvpvt rāwē mvdvm téwà èvm kvt-nø góng dvpvt vjú ma-vl nø pvlā gø vpo sháòe. Kádø pvlā vpō mà wanì- góng chá vlē té nø nvrøm vnārì bøn sháòe wàe. we mvdvm Shvwi vnārì,cizø vnārì bøn sháò nø shvrøng gø yùlē wàe.

Vrá nø,góng pòrlàng mvnøn yùlwe, shingrì tín yùlwe vnārì gø lúnshìe. Wewa mvtaq nvrøm nvng shvwi dvjù dang taq vnārì gø lúnshìe. Werì nø nvrøm shvwi dvjùrì mvchìmlong we, hí wūr shvwi dvjùri cvmlong we, Vgò mvcì shvwi dvjùri cvmlong we góng dvshíkè we vnārì nvng shvwi tøng we vnārì lúnshìe wàe. Kvtsing taq nàmō we Kítì pvnrì taq dvjà mvdvm 200 dvtvng kídvt luqdø zángòē. Wervt kítìrì aqlvm gvzà vyáshì ràe. Wedø írvt nø dvjà long svng kàdvngté èshong wē íni gø gvzà vm mvdàq, wanø paqzizì we vlē. Werì vnār búnglòng kvt nø, nønt nvng cing we vnārì lúnshì longè wàe.Werì nø Nønt Vnā we, dvdvm nønt yúm we, nønt øp mvdvngshì we nvng dvjà màbá ninø vl mvnàm dø ílongè.

Dvjà mà-vmké góng vchvngshì mvbárì taq téwa bøn yùle. Vrá nø Lvngàré tiqgø nø tiqni taq 9 ki, Cvmàré tiqgø nø tiqni taq 5 ki íwe vrvme. wanø internet Shvngkà taq kèní tiqdvtvng paqzizì we kàrū rì taq kèní shálún shìe.

Add new comment

8 + 4 =