Shølshú vsvngrì kratcøm we laqyàrì.

 Shølshú vsvngrì kratcøm we laqyàrì.

Shølshú tiqgø wawe nø àngdèò bvnlì døngjá nvng nvnggùn kùngàrì vlwe taq kèní wa bøn daqwe nø mø:í. Kadø íwe tvràrì nø shølshúrì svng kratcøm dvzvŕ lúne wawe dangrì svng gø síngshá ràlonge.

Dèni bat mònggvn taq bøngshàng we shølshú vgorì taq wedø íwe tvràrì svng cvndvgøm síngsháò we gø íe. Tiqlvp taqkèní gø shølshú vgo wáshì vsvngrì ò jàng laqyà gvyaq shì sháò we dangrì svng yelshì lúnlvm gø gvzàni vchyak we íe. Wedø ínøwa shølshú shvlá tiqgø bønlún we gø íe.
 
Wedø shølshú vgorì kaq svng kratcøm dvzvŕ we jànglaqyà rì kadø íwe dangrì kèní bøn dvzvŕ:e walòng svng paqzí vdè rìí gùn dvtøpwe taq

1. Àngdèò bvnlì mvdàm mvsíngshá shìwe, vsvngrì kaq shølshú vgo wáshì lvm wawe nø we vsvngrì mvdàm téwa síngshá nøt vlrà longe.

Àngdèò bvnlì døngjá nvng singnø shvng shvng wa síngshá shìlvm vchyak longe. Shølshú vgo wáshì gø nø àngdèò bvnlì døngjá svng síngsháshì we tvrà gø mvvl we mvtaq wedø íwe dang svng gø vtoshì mvlún:ò we shølshú tiqgø svng nø àng mèpvng cvnshúrì í kadø gø vpøvm lvm mvvl long we íe.
 
Wedø shølshú vgorì taq kù:ngà vnønwe, síngrál nøt mvvl we nvng àngmaq kaq cvnshúrì taqkèní vpøvm we mvvl nø we cvnshúrì gø àngmaq shóngshì dø vdú vna wawe bvnlì wàng tiqlòng taq mvbøn daqwe, màduwe bvnchvtrì bung longe.

Shølshú vgo tiqgø nø àngdèò bvnlì døngjá rì svng 100% døp síngsháshì lvm gvzà vchyak we íe. Àngdèò bvnlì nvng singnø kù:ngà vnøn we dang, mvkøm mvzøpwe tvrà rì svng nø vrá dvkøm shvzøp nø vrangshì shvlawe gø íe. We dang nvng sing nø kadvgvp gø àngdè góng àngdè nøtsun dvtøp shìlvm gø vchyak we íe.
 
Àngdèò bvnlì døngjá nvng sing nø mvsíng sháshì we dangrì vhømshì ralong dvgvp gø cvnshìnø dvtøpshì lvm, paqzí lashì lvm vchyak we íe. Àngdè góng àngdè gø shèrwe nøt mvsøn gvlshì lvm rà vchyak longe.

2. Àngdèò bvnlì døngjá svng nøt mvlúmwe tvrà íe. Shølshú vgo tiqgø wawe nø àngdè lvmpvng:ø vlwe cvnshúrì kaqsvng øp:shøl nø tvnù mànggá svng tiqdø dìlvm, jór nvnggùn lúnlvm døngjá svng rírà we íe. Weratnø we bvnlì shølshú vgo gø nø we bvnlì svng jøng jøngni shóngshì lvm nøtløpshì lúnlvm nø laqni vchyak longe.

Bvnlì vrvm nø we bvnlì svng shóngnøt mvzángshì dángte nø webvnlì nø kadøgø jòr lvm tvrà lúnshìlvm mvvl long. Bvnlì shølshú vgo wáshì gø taq webvnlì mvdàm kùngà vnøn we ínìnø cvnshúrì taqgø wedø vnøn longe.
 
Weratnø bvnlì mvdàm:ø shvrúng nøt zángshì lvm mvdøng wá dvzaqshì ràwe íe.

Bvnlì í vzing kenø nøt mvlúm rawe vhøm shì ralong dvgvp tiq nár nár nvrshì rvtø lushì dá:ngí kùngà àngshvr banshì ràe.
Bvnlì nvng sing nø nøt vhwám we tvràrì svng yelshì lún ràlonge.

Àngdèò bvnlì døngjá mvdàm:ø svdiq døngnø àngdè tiqgóng svnggø vyáshì lún ràe.

La bvnlì mvdàm:ø, we shølshú shvrà taq àngdè nøt mvlúm rawe, nøt vhwám rawe ínìnø vrá àngdè tiqgóng svng dvcøp dvgøshì ràlonge. Wedø wá mèlú:nò we ínìnø we bvnlì kèní cvn cvn nvrshì we gø bvnlì mvdàm shvlawe tvrà tóngā we íe wanø dvtit tvle svngkà yayáng naròe. Ngámshì we tut svng mèpvng tìyø taq vrá tashì lvm wàì.

Add new comment

1 + 17 =