Saint Margaret Mary Alacoque

 

Saint Margaret Mary Alacoque

St. Margaret Mary Alacoque nø Yesu kristu jà nvrø̀mò dvzv́r tiqmè íyv̀ngì nø AD 1647 nǿng France Jenoues myuq taq shøqyv̀ngà. Àngpè nø àng cv̀m lvpat taqni shìyv̀ngì nø àngnì mè wurtaq vl vdu yv̀ngì wegø íe. Àngnì mèí àngkaqsvng gvzà dvkiò we ínø̀ wedø íwe shìwvtrì svng zv́nlún lv́m dvpvt Kàngpè Yesu vdòng Scramento taq nivrv̀m vjúrøt dvzaqshì yv̀ngì wegø íe.

St. Margaret àng vsak 21 nǿng taqnø àngchø̀m vsvngrìí vgá:mòwe vdòng taqni dvzømshú Sister zùng svng gòng yv̀ngì. Wedø àngò Gvray bv̀nlì wawe lvpat taq àngtaqkèní mvhøtlv́m àngpv̀n pv̀n vhǿm yv̀ngà wegø íe. Ínìgø àngtaqkèní wedø mvhøtlv́m shìwvtrì svng tøn zán lú:nò nø̀ AD 1673 nǿng December 27 nikèní 18 shvlá køp Kàngpè Yesu nø noqngø̀mchø̀m núngpà mvdàmø àngyv́ng svng shøngran dvtánshì yv̀ngì wegø íe.

Kàngpè Yesu taqkèní àngkaq svng Yesu Kristuò jà nvrø̀m nø dvsháza shóngnøt:í dv̀nzø̀ngwe dang svkse wáshì lv́m go yv̀ngà wegø íe. Wewa mvtaq vsvngrì tasv̀ng shvngo kenø̀ vzi vrùng wawe dangrì kaqsv̀ng gø vlíng vpoā lv́m bv̀nlì taq dvzaq dvkángshì lv́m gø dvkám yv̀ngà we íe.

Shvlá vrv̀m nvmlat lvbán (5) ni taq noqngø̀mwe tvràrì taq shv̀nshér we jà nvrø̀m kaqsv̀ng vpǿ shvringwe wàlv́m, lvbán (4) niò yaqdø̀ng rvwe tuqlv́m nari 1 dàm vdòng taqnø Yesu Kristu ò jà nvrø̀m svng shvgùn shvring noqngø̀m lv́m dangrì svnggø dvkám yv̀ngà we íe.

Wedangrì nvng singnø̀ St. Margaret Mary Alacoque kaqsvng àngò shølshú vgorì taqkèní nvmik gømla tiqpv̀n pv̀n dvtanā lv́m dvkám yv̀ngà. Wekvt rvtø̀ gvzà màléke St. Margaret nø záyv̀ng gvbà tiqlòng vhǿm lú:ngà yv́ngkèní shvzǿmā we jejú svng vtoshì lún yv̀ngà. Weyv́ngkèní St. Margaret nø ngànshàpèí dvløt gvzàmwe dangrì taqkèní jórlún lv́m tvrà svng dvzaq dvkángshì yv̀ngì wegø íe.

Wadangrì nv̀ng singnø vsvngrì dvhø̀ shv̀ngkà vhú á:mì weí mòngkà svrà rì taqkèní gø St. Margaret àngkàrì svng kám lv́m vgá:mòwe vhǿm yv̀ngà. Wedø àngmaq dvhø̀ taq vtiqlv́m bvnchvtrì kaqsv̀ng shvrúngshúpè Clawd La Colombiere í tábǿà kvt àngtaqkèní welòng svng shvzǿmā dvbang yv̀ngà wegø íe.

AD 1690 nǿng taqnø Yesu Kristuò jà nvrø̀m svng vpǿ shvringwe ku Barea myuqtaq noqngø̀m tø̀ngnø tiqchø̀m svng vrang yv̀ngà nø welòng bv̀nlì nø shvngø̀mré vdòngtaqø gvzà bø̀ngshv̀ng yv̀ngì wegø íe. St. Margaret Mary Alacoque nø AD 1690 nǿng taqni Yesu vdòng mòngzø̀l dø yøpbyo yv̀ngì we íe.

Add new comment

1 + 12 =