St. Fidelis

St. Fidelis

Broperganda wamà ò nv̀mlat kámnøt shvre tiqgø íyv̀ngì we shànshér we St. Fidelis nø AD 1578 nøng Germany móngdàn Sigmaringen myuq taq shøq yàngà. Frekbag University taq dvrá gvsa paqzí barvgu bweq svng lún bǿà vèpvng shvnip shvnvr we bv̀nlì rì svng vgám lúnlv́m dvpat dvshà mvhoq vsvng rì dvpat ripwe dvrá gvsa wanø bøng tǿò we zùng tiq zùng svng poqpv̀ng yv̀ngà.  AD 1612 nøng taq nø Gabuchín shvrúng shú mvdò sv̀ng gòng yv̀ngì nø àngò dvrá gvsa bv̀nlì svng gur yv̀ngà. 

We mvdò taqni shvrúng shú vya sv̀ng kámshì yv̀ngì nø mvrà kèní vsv̀ng rì nøt vwáng shì lv́m nvng vjúrøt shì we bv̀nlì rì taq dvzaq dvkáng shì we tiqgǿ gø íyv̀ngì.
Àng nø kvdvgvp gø gvray dvbù shv̀ng mòngkà dvshvng lúnlv́m dvpat nvng shvngømré vsv̀ng rì mvrà vroqshì we bvnlì rì taq rvtø̀ zí dvzaq shì yv̀ngì.  Àngnø lvgùn we nøt laqyà kèní lutshì lúlv́m dvpat àngí kadvgvp gø yadø vtàn yv̀ngà. “Bànghǿ shémo mo shø̀ngwe ngà vshuqpè taqkèní Gvray bv̀nlì rì mvdàm lvgùnwe nøt laqyà rì í wángshø̀ng we la ínìnø ngà mvdàm taq mvhøt lv́m laq tuqra wanø vtànòe.

Bropergandami mvdò ò dvtú we ku àngnø Switziland móngdàn Gvrisan wama taq vl-we gvray ò jejú gømla íwe Sacramento svng màto shì vsv̀ngrì dvhø taq rungnø bv̀nlì wà yv̀ngì. Sasvna bv̀nlì rì taq gvray dvbùshv̀ng mòngkà dvshvngò we mvdàm vjúrøt dvzaqshì we bv̀nlì nø téwa vpǿ ringe walòng svng síngshá bǿà we ó àng nø rvtø lúnshì we rvtø̀ vrv̀m taq  núngpà vzàng lvpø vjúrøt shìnø rvtø̀ zíshì yv̀ngì.
We rvtø̀ taq Protestand vsv̀ngrì mvme shvngømré vdòng sv̀ng gòng ráì weí àngsv̀ng vtù we vsv̀ng rìí àngkaq sv̀ng shatlv́m vjøn lúngà. AD 1622 nǿng taqnø Grueach myuq taq dvbùshv̀ng mòngkà dvshvngò we tiq rvtø̀ àng taqkèní Catholic shvngøré mè nø ngangdøngwe shvngø̀mré tiqlòng ínø døngmvn we írat mònggv̀n yachàng vle vmwe mèpvng høqshaq ngàngdøng dvrwe dang dvshvng yv̀ngà. 

We shvrà kèní àngnø Sowis myuq sv̀ng di we tvrà taq St. Fidelis sv̀ng Catholic shvngø̀mré kaq vréshì we tiq mvdò nv̀ng vhøm nø shvtnò we vhøm yv̀ngà.

Wedø àngsv̀ng shi mvshvtnò we rvtø̀ taq àngí we vsv̀ngrì dvpat gø vjúrøtā òe wae. Wedø kám vsv̀ngrì kaq vré shì nø̀ vsv̀ng shatwe vsv̀ngrì nøt língshì nø Catholic shvngø̀mré sv̀ng gòng ráì we nø we kámnøt shvre rì shvkse wáshì we ò àngshí àngwvt rì ni íwe íe.

Add new comment

3 + 1 =