St. John Eudes

St. John Eudes

Yesu Jà nvrø̀m dvpat dvzv́r tiqgǿ íyv̀:ngì we St. John Eudes nø AD 1601 nǿng France móngdàn taq shøq yv̀:ngà. Àngnø cv̀m lvpat taq àngpè ní àngmè ò kà sv̀ng vtiqò nø Congregation of the Oratory mvdò sv̀ng gòng yv̀:ngì. Àngnø bv̀nlì taq gvzà dvzaqshì we vsv̀ng tiqgǿ íwe rat shvrúngshú zùngmang bat taqkèní mòngkà dvshvng lv́m vmíng vkáng sv̀ng lú:nò we tiqgǿ gø íyv̀ngì.

Shvrúngshú vya svng kámshì bǿì mèpvng nø gvray dvbùshv̀ng bv̀nlì taq nǿngrì mvme nǿng dvzaqshì yv̀:ngì we shvrúngshú tiqgǿ gø íyv̀:ngì. Àngnø gvray dvbùshvng bv̀nlìrì taq shvrúng shúrì nø shvngø̀mré vsv̀ngrì mvdàm téwa dvzaq dvkángshì ràwe dang kadvgvp gø vtà:nò nø dvká:mò wegø íe. Wetatnø àngnø AD 1643 nǿng taq we dvbùshv̀ng mvdò kèní nvrshìnø̀ Yesu nvng àngmè Mari ò bø̀ng kèní poqpv́ng shì yv̀:ngì we Congregation of Jesus and Mary mvdò sv̀ng poqpv̀ng yv̀:ngà.

We àngò mvdò nø shvngø̀mrérì nv̀ng shvrúngshú zùngmàngrì kaqsv̀ng dvzø̀mā we nv̀ng paqzí dang taq dvkúm dvtéā we taq dvzaq dvkángshì we íe.

St. John Eudes nø kàngpè Yesu nv̀ng àngmè mari ò jà nvrø̀m sv̀ng vtang kèní dvgùng shvring nø shóngshìwe tiqgǿ gø íyv̀:ngì. Wedang rì nv̀ng singnø karu bokrì gø vru ráà we íe. We kàru bokrì taq noqngø̀m tvyørì nv̀ng vjúrøt kàrì shvngbe vbá dø vrushaq íwe gø íe.

Àngnø AD 1680 nǿng taq shìyv̀:ngì nø̀ AD 1925 nǿng taq shv̀nshér vsv̀ng tiqgø wanø dang yv̀:ngà we íe. Àng taqkèní dvtú ráà we mòngkà rì taq “ noqngø̀m tvyø ò shv̀nshér we núngpà núng ò we taq shvdún mvlúnshì we dang 3 dang vle. Werì nø dvgǿ shìràwe dang, chvpdvp wàò we tvrà nv̀ng we núngpà tvyø sv̀ng gvray kaq oqà wàlv́m tvràrì ni íe” wanø̀ dvkám ráà wegø íe.

 

Add new comment

8 + 3 =