Bìm kùlwàng kàshvbóng

Bìm kùlwàng kàshvbóng
 Wekvt Yesuí kàshvbóng kèní rá angmaq svng shǿn pà:ngòe. “Vsvng tiq gǿ nø bìm tiq kùlwàng ka:tnò nø, gùrhøm hā:mò dá:ngí we vdòngø bìmtì cutrà dv̀ngkø̀r gø chuqdv̀ng, zunzvng gø tiq chø̀m wàòe. Wekvt kùlwàng wáshúrì svng ngáò dá:ngí, ang nø dvgá tiq móng svng dìá:mì. Angshí dvkøm rvtø̀í, kùlwàng wáshúrì wur kèní angò mvtū wál bìmshí lùlv́m dvpvt, a:ngí kùlwàng wáshúrì yv́ng svng ang vshuq tiq pè dvzv́r bǿà.  Iwe angmaqí wepè svng ta:pmò nø, hwíhwí rēò dá:ngí, ang svng vhúng shvlōòe.   A:ngí rá vshuq dvgá tiq pè angmaq yv́ng svng dvzá:ròe. Wepè svng nø angmaqí vgo taq dvmmá shvriò nø shvraqmàchaq wàò nø shvlōòe.  A:ngí rá vshuq dvgá tiq pè dvzv́r bǿà nìnø, wepè svng nø angmaqí shvt bǿà. Mèpvng dvgádø mvme gǿ dvzv́r bǿà nìgø, tiqmaq nø hwíhwí réò nø, tiqmaq nø sha:tnòe. Wemèpvng ang vtvngshaq shóngshì we angcè tiq pè wa v́laò we, ‘Ngàcè pè svng nø angmaqí da vpǿ dáòni,’ wa dvdā:mò nø, shvngbe lv̀ngdø̀m nø wepè gø angmaq yv́ng svng dvzá:ròe. Wedø ínìgø kùlwàng wáshú werì vrashi nø, ‘Zaqshøp vpvtlv́m pè nø yapè lè íe, ang svng shvt bǿì kvt zaqshøp nø nøngmaq dvpvt í longe,’ wae. 8 Wervt angmaqí ang svng ta:pmò nø, sha:tnò dá:ngí bìm kùlwàng vdàm lap svng gu:ròe.  Wedø í nìnø, bìm kùlwàng angkàng pèí kadø wa lú:ngò ma? Ang di daq weí, kùlwàng washúrì svng shvmá:ngò nø, bìm kùlwàng nø dvgámaq wur svng tvle bǿòe. Shànshér kàru taq, ‘Chø̀m vrv̄ngshú rìí gur bǿà we lóng chv̀ng nø chø̀m górtong mvdø̀ng lóng chv̀ng íá:mì. Yalòng nø Vkàngpè yv́ng kèní í daqì nø, nøngmaq nemv̀rø dvdv̄m vtiqlv́m íe,’ wakà svng namaqí mèrø dv́rnø̀ng ma?” a:lòe.  Kàshvbóng yalòng nø angmaq kaq vchaqlv́m A:ngí shø̀:nò we svng angmaq dǿmshi bǿì rvt, Ang svng tvp mvyǿ we í nìgø vsvng loksokrì svng angmaq svree. Weyv́ng kèní Yesu svng cā la:ngò nø angmaq loá:mì.

Add new comment

7 + 0 =