Cìldù dvzø̄mshú pè dvba:nò we.

Cìldù dvzø̄mshú pè dvba:nò we.

 Yesu nø Kapernum mvrìng svng gòng ráì mèpvng, cìlyá øpshú dù tiq pè Ang yv́ng dì ráì nø dvbvnglv́m yadø røtnímshìe. “Vkàngpèá, ngà dvzø̄mshú nø hí wūr vzø̀m shì weí chø̀mø̄ vyálshì nø rv̀ngdì zāe,” wae. Wekvt Yesuí ang svng, “Ngà dø̄ng rāng nø ang svng dvbānlv́m íe,” a:lòe.

 

Iwe, cìlyá øpshú dù pèí vtà:ngò nø, “Vkàngpèá, ngà chø̀m svng Nà gònglv́m nø ngà màpǿng. Nàí kà tiq kàcè shǿndv̀ng èwàò weí ngà dvzømshú pè nø banv̄me.  Kadø íe wani ngà gø vsvng vmíng lv̀ngpvngø v̄l we vsvng ǿngàe; ngà lv̀ngpvng gø cìlcè v̄le. Ngàí yapè svng, ‘Edi,’ v̄lònø̀ng nø ang div̄me; ku pè svng, ‘Edi ra,’ v̄lònø̀ng gø ang di rāe; vrá ngà vshuq svng, ‘Yalòng èwàò,’ v̄lònø̀ng gø a:ngí wàòe,” a:lòe.  

 

Yesuí yakà tá bǿà kvt, vtiq lú:ngì nø Ang mèpvng cà:nò rì kaq, “Ngàí namaq svng jø̀ngjǿng v̄la:tnìni, Israel dvcì dvhø̀ taq dv́ng, yadv́ngte kv́mnøt tē we nø Ngàí tiq gǿ gø mvyv̀ng dv́rò.  Ngàí rá v̄la:tnìni, nv̀msv̄r nv̀mløp kèní vsvng mvme di ra nø, muqlàng móngdàn taq, Abraham, Isak nvng Yaku ó tiqdø v́mbóy taq námrung longe. Iwe, móngdàn vpvtlv́m angcǿ angcè írì mv̀ng nø, vtv́nglap cǿngcǿng dø̄ vdòng svng gūr bǿòe.

 

Weyv́ngø rvyù nø shà vjitshi we dvchǿng í longe,” a:lòe.  Wekvt Yesuí cìlyá øpshú dù pè svng, “Elov̄m; nà èkv́m dø tiqdvchá nà dvpvt leq íā daq,” a:lòe. Dvzømshú pè nø welv̄ng ni zǿmá:mì.

Add new comment

15 + 0 =