Cipshìlv́m shvngøt we

Cipshìlv́m shvngøt we

 Wervtø̀ taq coqcv́nrì nø Yesu yv́ng svng di ráì nø, “Muqlàng móngdàn vdòng taq té rīng we nø kagǿ íe ma?” wa rø:tnòe. Yesuí cv̀mrécè tiq gǿ goa:tnà nø angmaq dvhø̀ø shvri:pmò sórí, a:lò we nø, “Ngàí namaq svng v̄la:tnìni, namaq nàwv́ngshì ránøng nø, cv̀mrécè døni mèí lóngnøng kvt kèní nø, muqlàng móngdàn svng nø kadø ínìgø góng mèlúnnøng.  Kagǿ ínìgø cv̀mré yagǿ dø ang vdè cipshì gǿ nø muqlàng móngdàn taq té ring gǿ íe.

 

 Kagǿ ínìgø Ngà bø̀ng taqkèní cv̀mré yagǿ dø í we tiq gǿ svng vtōò gǿí nø Ngà svng nàtōng we íe.Wervtnø̀ cv̀mré yarì taqkèní tiq gǿ svng gø yv́ng mvtv̀má:mò dø mvwàlv́m rvt nàyáshìnøng. Namaq svng Ngàí v̄la:tnìni, muqlàng taqlapmø v̄l we angmaqò dvzv́r rìí nø, muqlàng taqlapmø vl we Ngà Vpè mv̀rshv̀m svng nv̀nnv̀n yv́ng lú:nòe. 

 

Namaqí kadø dèdv̄mnønge? Vsvng tiq gǿ nø vyv̀ng tiqyá gō vdá we, tiq go vmànv̄m nìnø, a:ngí dvgø̀cé dvgø̀ gō svng shìgùng rvgaqø la:ngò dá:ngí, vmàná:mì go svng lá nvng div̄m we mø̀í ma? gNgàí jø̀ngjǿng v̄la:tnìni, we go lá lún bǿò kvt ang nø màmàn we dvgø̀cé dvgø̀ gō mvdv̀mø wego rvtnø té dvbùe. Welòng dø tiqdvchá muqlàng taqlap vl pè Nvpèí nø cv̀mré yarì taqkèní tiq gǿ gø̀nshaq svng gø vmv́ng mvkā:mò we íe.

Add new comment

6 + 4 =