Coqcv́n wáshì mvyǿ rì kaq vlø:tnò we

Ang gùrgùr vsvng loksok lokga svng Yesuí yv̀ng bǿà kvt, Ang lamboqrì svng tìnúng kupa léshìlv́m A:ngí dvká:mòe. 
Coqcv́n wáshì mvyǿ rì kaq vlø:tnò we  Wekvt dvrá svrarì kèní tiq pè di ráì nø Ang svng, “Vkàngpèá, Nà kayv́ng èdi nìnø ngà gø Nà mèpvng cv̀nlv́m íe,” a:lòe. Yesuí ang svng, “Svwì nø angdùng vdáe; vháng rām vcārì gø angdv̀ng vdáe; Iwe Vsvng Angcè pè Ngà nø, vgo mvkø̄mràcè gø màdáng,” a:lòe.  Coqcv́nrì taqkèní vrá tiq gǿí Ang svng, “Vkàngpèá, vpè svng vzv̀ng kǿm dèzv́rà lè,” a:lòe.  Yesuí ang svng, “Shìrì nø shìrì angmaq laq kømshi, nà nø Ngà mèpvng ècv̀n ra,” a:lòe. 

Add new comment

2 + 2 =