Dvgǿng shvmán kà

Dvgǿng shvmán kà
Vsvng loksokrì svng yv̀ng bǿà rvt, Yesu nø mvrè yv̀ng svng ngāng nø rúng bǿì kvt, Ang coqcv́nrì Ang yv́ng dvkǿmshi ráì.  Wekvt Ang nònggøp kà pūngshì nø, angmaq svng yadø shvngøt pà:ngòe.  “Pvlàcè dang mvshámhoq dvshá dǿmshirì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani muqlàng móngdàn nø angmaqò íāòe.  Rvyù rvyúng vsvngrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani angmaqí nø nøt shvlø̀m we lún lú:ngòe.  Nøt cipshì vsvngrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani rvgaq nø angmaq vpvt longe. Døngman lòng svng mvrøt nø bál vsvngrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani angmaq nø bál mvsø̀n shø̀mlv́m íe. Vsvng kaq dvsházā sháò vsvngrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani angmaqí nø dvsházā we lún lú:ngòe. 

Nøt mv́ngshèr vsvngrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani angmaqí nø Gvray kaq yv́ng lún lú:ngòe. Vsvng kaq shvrv́m shvráò vsvngrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani angmaq svng nø Gvray angcèrì, wā tǿ lú:ngòe.  Døngman tvrà rvtnø dvki vrèlv́m vhǿ:mò vsvngrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le; kadø íe wani muqlàng móngdàn nø angmaqò íāòe.  Ngà dvpvt rvt vsa:ngí namaq svng shèyǿmnø̀ng nø dvki nàrènøng taqsórí, namaq dang mvdìng we kà mvgv́m angpv̀npv̀n shø̀n rā we nàhǿmnøng dvgvp namaqí nø ìshøt ìgv̀n èlúnnø̀nge. Namaq nø shaqshaq wa dèbùnøng; kadø íe wani namaqò zìbè nø muqlàng taqlapmø gvzà luqe. Namaq vzv̀ng kaqò kàdvtutshúri svng gø angmaqí wedøni dvki vrè yà:ngà. 

Add new comment

13 + 7 =