Dvrá svrarìí Yesu vlø:tnò we

Dvrá svrarìí Yesu vlø:tnò we
Gvrayí dvtú we dvkámkàrì wawe nø mvdvm shvle wa dvtú we dvrá rìsvng wa cvnlvm nø mví, vdèò nøntsvng wa cvnò
nø vllvm mví, gvrayò shóngnøt svng mvdøng cv'n dvgømlvm vchvk we íe. Dvrá svrarì nvng Farisirì nø dvkámkàrì nvng
dvrá rìsvng cvnò wenø mví, angmaqí sháò nønt taqwa zv'ngò nø shvngøt lúnò rvt gvray móngdàn tuq bø'sha wanø
nøntshøm dvgòng lūshì we íe.

Vdùng nønt nvcøn nø gvray nvng vsvr e. Gvray dvkámkàrì nø Nà tiqnøt shvngbeí gø, nà dòngnøt shvngbeí gø, nà
shánøt shvngbeí gø, nà nònggùn shvngbeí gø, Vkàngpè nà Gvray kaq shóngshì ràe.

Gvray nø tiq pè wa í we nvng; Ang wa mø̀í nìnø dvgá Gvray màvl. Tiqnøt shvngbeí gø, cíngrál nøt shvngbeí gø, nònggùn
shvngbeí gø, Gvray kaq shóngshì rà we nvng vdè góng svng èshóngshi dø, vdè tiqdv́ng vsvng kaq shóngshì rà we nø,
góngkøp núngpa í we núnglv́m nvng shvtnúngpà í dv́ngte mvdv̀mø té vpǿe,” a:lòe.

Ang nø cíngrálnøt vl dø kà vtv́ngshì we Yesuí yv̀ng bǿà kvt, ang svng, “Nà nø Gvray móngdàn nvng mènàsar,” a:lòe.
Wemèpvng nø, kagǿí gø Yesu svng tiq kà gø røt mvkvm bǿà. Wervt gvray dvkámkà svng cvnwe nø Gvray kaq shóngshì
rà we nvng vdè góng svng èshóngshi dø, vdè tiqdv́ng vsvng kaq téshóngshì lúnlvm dvzaq shàì.

Add new comment

9 + 5 =