Dvrá svrarìí Yesu vlø:tnò we

Dvrá svrarìí Yesu vlø:tnò we
Angmaq wedø tasv̀ng vzø̀ng lā:ngí dvrá svra tiq pè dì ráì nø, Yesuí werì svng vdu vbóng dø tv̀ng bǿà we svng yv̀ng bǿà kvt a:ngí Yesu svng, “Gvray dvkv́mkà shvngbe kèní ring vtv̄ng ciq nø kāciq íe ma?” wa rø:tnòe. Yesuí vtá:nò nø, “‘Israel dvcì cèrìé, ètá dánøng! Vkàngpè nøngmaq Gvray nø, Ang tiq gǿ wa í pè Gvray íe. Dvkv́mkà rì shvngbe taqkèní nv̀mlat tiq í we ciq nø yaciq íe;  Nà tiqnøt shvngbeí gø, nà dòngnøt shvngbeí gø, nà shánøt shvngbeí gø, nà nònggùn shvngbeí gø, Vkàngpè nà Gvray kaq shóngshì ràe,’ wa ciq íe. Vní ciq wa ciq nø, ‘Nà vdè góng svng èshóngshi dø, nà tiqdv́ng vsvng kaq shóngshì ràe,’ wa ciq íe. Ya vní ciq mvdv̀m ring we dvkv́mkà nø màvl,” a:lòe.  Wekvt dvrá svra pèí Yesu svng, “Svra pèá, gvzà vdu dø èshø̀n bǿà. Gvray nø tiq pè wa í we nvng; Ang wa mø̀í nìnø dvgá Gvray màvl.  Tiqnøt shvngbeí gø, cíngrál nøt shvngbeí gø, nònggùn shvngbeí gø, Gvray kaq shóngshì rà we nvng vdè góng svng èshóngshi dø, vdè tiqdv́ng vsvng kaq shóngshì rà we nø, góngkøp wá:rò we núnglv́m nvng shvtnúngpà í dv́ngte mvdv̀mø té vpǿe,” a:lòe.  Ang nø cíngrálnøt vl dø kà vtv́ngshì we Yesuí yv̀ng bǿà kvt, ang svng, “Nà nø Gvray móngdàn nvng mènàsar,” a:lòe. Wemèpvng nø, kagǿí gø Yesu svng tiq kà gø røt mvkvm bǿà.

Add new comment

1 + 1 =