Farisi pè nvng kùyà gún pè kàshvbóng

Farisi pè nvng kùyà gún pè kàshvbóng

Vdè nø døngmāne, wa dvdv̄mshi nø, dvgá vsvng kaq yv́ng mvtv̀mv̄m rì svng gø Yesuí kàshvbóng yadø shø̀:nòe. “Vsvng vní gǿ nø júrøtshìlv́m rvt noqngø̀m Tø̀ngnø svng ngāngá:mì. Tiq pè nø Farisi, tiq pè nø kùyà gún vsvng íe.Farisi pè nø rip sórí yadø vjú røtshìe. ‘Gvrayé, ngà nø dvgá vsvngrì dø, tø̄lv̄m vsvng, màdøngman vsvng nvng dvchap vsvng mvǿngà. Kùyà gún pè yapè dø gø mvǿngà rvtnø Nà svng oqà.  Ngà nø tiq nár taq vní kvt v́mpà màv́m vnatshø̀nge. Ngàí lúnò we shvngbe kèní gø tiqcé wál tiq wál vtv̀ngòe,’ wae. 

 

 Iwe kùyà gún pè nø, vrúm yv́ngø rip nø ang nē gø muqlàng kaq màdvjaqshaq, gv̀ng lè vnv́lshì taqsórí, ‘Gvrayé, mvrà v̄l pè ngà svng dvshá èzāng dakngà,’ wae. Ngàí namaq svng v̄la:tnìni, ang chø̀m svng loá:mì kvt, kùyà gún pè svng nø Farisi pè mvdv̀mø døngman we dvdut bǿà. Kadø íe wani vdè svng shvringshì vsvng gǿ vrà:mí nø shvyǿm we vhǿm lú:ngòe; vdè cipshì gǿ svng mv̀ng nø shvrīng lú:ngòe,” a:lòe. 

Add new comment

10 + 2 =