Gv̀msùng vshé svng vlǿmshi mvdaq we

Gv̀msùng vshé svng vlǿmshi mvdaq we

Wekvt vsvng loksok dvhø̀ kèní tiq gǿí Yesu svng, “Svra pèá, ngà svng zaqshøp vwálālv́m rvt ngà vnvm pè svng èshǿnāngvtna,” a:lòe.Yesuí wepè svng, “Vsvng nàé, namaq mvdv̀mø kàrvtshú nvng zaqshøp vwálāshú wáshìlv́m kagǿí Ngà svng èzv́ng bǿngà ma?” a:lòe. Yesuí rá angmaq svng, “Map we í dv́ngte svng nàyáshìnøng. Kadø íe wani vsvng nø ang zaqshøp gvzà vdá rvtnø wa cúnshi we mø̀í,” a:lòe.

Wekvt A:ngí angmaq svng kàshvbóng tiq lòng kèní shø̀:nò nø, “Mvgàmré tiq pèí nø ang rvmá kèní mvzí dvyø̀ gvzà dvkømv́m lún bǿà. Wekvt ang nøt vdòngø, ‘Ngà mvzí dvyø̀ rì gv̀lv́mrà mvcv́nglv́m wáshìe kadø wàlv́m?’ wae. Ang rá wae: ‘Ngàí yadø wàlv́m íe. Ngà vzá yarì catnò dá:ngí, té tē dø wv̀ngò nø, ngà mvzí dvyø̀ rì nvng dvzø̄m dvzī rì shvngbe nø weyv́ngø gv̄lshilv́m íe. Wemèpvng ngà nø ngà vdè svng, “Nøtná, mvme nǿng dvpvt nà nø dvzø̄m dvzī mvme dèkø̄mv́m bǿì. Nà nø shøtshúcè èvl nø, èv̄m èaq sórí, dvbúdv̀ng èwa,” vlshìlv́m íe,’ wae.

Iwe Gvrayí ang svng, ‘Sv̀ngdálé, nà gø̀nshaq nø dèyaq vtv̀ng bǿngòe. Wekvt nàí dvkømshaq rì nø kagǿ lā vpvt dv̄rni?’ a:lòe. Wervtnø̀ vdè dvpvt wa pø̀yá pø̀nūng shøpshì nø Gvray dāngø̄ màmvgàm we vsvng wegǿ gø yalòng døni í longe,” a:lòe.

Add new comment

3 + 9 =