Gvray kaq téwa yv'ng lúnlvm rvt, Sasvna meò bvnlìri shøl dvnúng lú:nrì svng dvzá:rà we ìshøt vtoshì lúnì we íe.  

Shvngbe mvdvm Gvray mongzøl lòng laqtuqdaq. Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq Dèni vrá tiqkvt cúnshì we Gvray móngkà taqkèní nònggùn vzíkelvm rvtø tiqlòng vtoshì lúnì rvt nvmlat taq Gvray jèjú kaq svng oqā. Dèni rø v-du we Vkangpè Yesuò Mongkà nø Yohan 17:20-26 ciq vdòng Vkangpè Yesuí vjúrøt dvbvng we mvshøl taqkèní íe. Dvdvm nø nònggùn lùshì lvm wàì.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq 
Dèniò Mongkà mvshøl nø nøngmaq dvpvt gvzà vchvk we tiqlòng gø íe. Pàwàlvm wànì Vkangpè Yesuí nøngmaq dvpvt vjú èrøtnà íē. Àng nvng tiqdø vmjàm taq tiqdø, nítvp dø rúng we lvmboqrì dvpvt wā gø mø-í, Àngmaqí dvbùshang mongkà dvshvngò dvsherò yv'ngkèní vtoshì tá lúnò we kv'm we rvzvngcerì gø'vrvm dvpvt gø Nvcepè Ngàí vjúrøtnòe wànø shøn taqsórí Vpè Gvray kaq røtním dvbvng we dang yv'nglún shìe. Vrá nø Vkangpè Yesuò vjúrøt Kà taqø nøngmaq shvngbe dvpvt shvra tiqlòng gø èzí íe. Àngò vjúrøt Kà taqø Kv'm rà we Vsvng rvzvngcerì shvngbe dvpvt dvbáò we íe. Mvrē larē dønggvng lvm íwe Hkristu àngò Shvngømré me dvpvt gø dvbáò nø vjúrøt dvbvngè. Wervt ya vjúrøt Kà lòng nø rvtø mà rvwèng, shvra mà rvzvng dvtut bø'nsháò rì íe, wā dvdvm nø shøpshì ra íē. Vrá nø nøngmaq shvngbe tiqnønt tiqmvyung wáshì lúnlvm dvpvt gø vjú èrøtnà íe, wàdang svng gø yv'nglún shìe. Yadang nø Vkangpè nøngmaq svng kadvngte shóngwá:mshì walòng svng dvtánò we dang gø íe.

Àng kaq nvmvmō we, tvleò we, Kvmnønt shaqcvm we lvmboqrì, àng mèpvng cvn rì, kv'm we rvzvngce tiqgø'  àngdvja àngdangdang rvt shaqcvm lvm mvtúrì rī:n vrá vl we íni gø àngò kømzup we shóngnønt svng dvtánò yv'ngkèní lvngdøm taqø Gvray nø shóngnønt àngké í dà:rì.. wàdang svng dvtánòe. Vkvtdø dvtánò taqsórí Gvrayò ngø'r pòngbang svng vsvng mvmèí shálúnlvm, shálúnò yv'ngkèní àng nvng Vpè Gvray nø tiqdø vllún we dang yv'nglún shìe. Vkvtdø dønggvng we, vpø vtv'ng, ring vtv'ng àngníò tiqnønt tiqmvyung dønggvng we vdòng svng kv'mì we rvzvngcerì gø'vrvm gø kømzup dø degòng bø'shà we íē. Wervt nøngmaq gø'vrvm nø Vkangpè Yesuí vjúrøt dvbvng we jèjú vdòng taqø shamung shanaq mà rvwèng, dvci mà rvwèng shvngbe nvng nø'ngnø'ng vrá tiqnønt tiqmvyung wáshì lúnì we gø íe, wàdang svng gø vkvtdø yv'nglún shìe.

Vrá nø Jø'ngjø'ngni tiqnønt tiqmvyung wáshì nø vl lúnì lòng nø Shvngømré meò kømzup we (ကိုယ်အင်္ဂါ) hàng vdòng mvtú tiqlòng gø íe. Sasvna me nø rvtø mà rvwèng , shvra mà rvzvng àng dvpvt mònggvn taqø shvra mvmè vl we íni gø tiqnønt tiqmvyung wáshì nø vlē.. wàdang svng nøngmaq kv'mì we íe. Vkvtdø tiqnønt tiqmvyung wáshì lúnì lòng nø nøngmaqí wàì rvt, nøngmaq zaqì rvt, Sasvmeò mvdò shølshú vgorì mvdaq rvt, Paqzí vl rvt, dvzaq dvgvngshì rvt bøn we mø-í, Vkangpè Yesuí vjúrøt dvbvng rvt wā íē. Sasvna me nø Vkangpè Yesuí vjúrøt dvbvng yv'ngkèní bùng lú:ngì wedang gø íe, wànø kám ra we, vtoshì ra we íē. Vkangpè Yesu Hkristu nø shvngømré Sasvna me mvdvmø rvtø vrvm vjúrøt dvbvngè. Àngò dvkv'm Kà nø kadvgvp gø dønggvngè wadang svng kám rà íe. Wervt Vkangpè Yesuò vjúrøt Kà ( Madu a Ahkyu hpyi ga ) nø nøngmaq dvpvt nònggùn kūnga lùshì rà, nøntshøm ìshøt lún we vjúrøt Kà gø èíā íe. 

Vrá nø Vpè Gvrayò ngø'r dvgùng pòngbang nø longzapè í pàdø , longzapè ò ngø'r dvgùng pòngbang gø Vpè Gvray ínø, nøngmaq gø'vrvm gø àngníò ngø'r dvgùng pòngbang vdòng taqø vbá lvm ngø'r dvgùng dvbúng lúnlvm pòngbangcè rì í sháè. Wervt nøngmaq gø'vrvm nø shóngnønt dvrá vdòng taqø tiqnønt tiqmvyung wáshì lúnlvm rvt, go we talen jèjú vtōshì lún bø'shà. Wèwa mvtaq tiqnønt tiqmvyung wáshì lúnlvm dvpvt gø Vkangpè Yesu àngí ni vjúrøt dèbvng yangshà we íe. Vkvtdø tiqnønt tiqmvyung Kvmnønt vl døngì taqsórí rvgaqtøm yv'ngkèní Gvray kaq téwa yv'ng lúnlvm rvt, Sasvna meò bvnlìri shøl dvnúng lú:nrì svng dvzá:rà we ìshøt vtoshì lúnì we íe.  Shø'n mvyø we taq Vkangpè Yesuò lvngdøm mvnggá nø mònggvn tøngtángí Gvray gvsangò shóngnønt svng yv'ng lúnlvm, Kvmnønt vtoshì lúnlvm dvpvt íe.

Wervt vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq nøngmaqí dvdvm rønlvm, nònggùn lùshì lúnlvm nø Vkangpè Yesuí shvngøt we vjúrøt Kà, Mongkà vdòng taqø nøngmaq gø'vrvm dvpvt shvra vlē, nøngmaq gø'vrvm kaq rvtø vrvm Kù:pgar dvbvngè, vlømshì ra vjúrøt dvbvng shú Gvray tiqpè vdá íe wàdang íe. Wervt Vkangpè Yesu àngí shvngøt dvtú we Mongkà dvrá vjúrøt Kà (Madu a Ahkyu hpyi ga)svng vpø shvring nø rvtø vrvm vjúrøt tvle shì laqlúni wvng dvshat nø nònggùn zí mvyøngè. Shvngbeí Gvray mongzøl lòng vtoshì leqlúnøng.. shvngbe svng oqā,

Add new comment

10 + 5 =