Gvray Mòngkà

Memàmè dvsha:ngò we

 Yesuí dvjaqò ke, gv̀msùng zv́ngrà taq mvgàmrìí angmaq gønpaq rì zá:ngò we svng yà:ngòe.  Dvshà we mēmà tiq mèí gø, kàmø vní gø̀m* zá:ngò we svng A:ngí yà:ngòe.Wekvt A:ngí, “Ngàí kàdøng tiq kà v̄la:tnìni, dvshà we mēmà yamèí nø shvngbe mvdv̀m té zv́ng bǿà.  Kadø íe wani, dvgá rì shvngbeí nø angmaqí lv́ng vchéòrì taqkèní shvrú:ngò we wa íe. Memà yamèí nø, ang dvkúmshìlv́m v́lāò dv́ngte shvngbe shvrúng bǿà,” a:lòe.

Add new comment

1 + 17 =