Hí wūr shì vsvng dvbā:nò we

Hí wūr shì vsvng dvbā:nò we

1 Kadv́ng ni màlé dvgvp Yesu nø Kapernum mvrìng svng vrá gòngá:mì nø, Ang nø chø̀mø̄ v̄le wa kà vsvng rìí tá bǿà kvt, a

2 wela:ngí ni vsvng gvzà kø̀m ráì nø, bv́ngkà chit yv́ng gø rúngrà mvchǿng høq íá:mì. Wekvt A:ngí angmaq svng Gvray Mòngkà dvsha:ngòe.

3 Wekvt hí wur shi vsvng tiq gǿ vsvng vbì gǿí baqa:tnà.

4 Vsvng loksok tø̀ng weí Yesu yv́ng svng tvp baq mvlún lú:ngà kvt, angmaqí Yesu tvnudang rvgùng jaqò nø, hí wur shì gǿ vyà:lò chà angmaqí la daqà.

5 Angmaq kv́mnøt svng Yesuí yv̀ng bǿà kvt, hí wur shì pè svng A:ngí, “Ngàcèá, nà mvrà chutnang bǿngà,” a:lòe.

6 Iwe, weyv́ng rung we dvrá svrarì tiqmaq nø angmaq nøt vdòngø dvdā:mò nø,

7 “Yapè nø pàwá yadø shø̀ne ma? Ang nø Gvray kaq shvyǿm we kà shø̀ne lé! Gvray Ang tiq pè wa mø̀í nìnø, mvrà nø kagǿí chut dá:ngòe má?” wae. b

8 Angmaq nøt vdòngø wedø dvdā:mò we svng Yesuí chàng dǿ:mò rvtnø angmaq svng, “Namaq nøt vdòngø pàwá wedø dèdv̄mnønge ma?

9 Hí wur shì gǿ svng, ‘Nà mvrà chutnang bǿngà,’ èa:lò kà, mø̀íni ‘Ekūngshi, nà pvlu èlv̄ngshì nø èdivm,’ èa:lò we, yakàní kakà té shǿn yùl ma?

10 Vsvng Angcè pè nø rvgaq tø̀mø mvrà chutnālv́m vmíng vkv́ng vl we namaqí shálv́m dvpvt,” (A:ngí hí wur shi pè svng a:lò nø), 

11 “Nà svng ngàí v̄lvtnøng, èkungshì; nà pvlu èlv̄ngshì nø nà chø̀m svng èlo,” a:lòe.

12 Wekvt wepè søt kungshì nø, pvlu lòng lv̄ngshì sórí, shvngbe mv́rdv̀ngø wela:ngí ni tv̀m búngá:mì. Weyv́ng kèní angmaq shvngbe dàá:mì nø, Gvray ngø̀rdvgùng shvri:ngò sórí, “Yadø í we nø, nøngmaqí kadvgvp gø mvyv̀ng dá:rì,” wae.

Add new comment

8 + 6 =