Heleni rìí Yesu svng láò we

Ngàí kàdøng v̄la:tnìni, zongshí tiq chv̀ng nø vba rv́m svng vløpmv̄m dá:ngí mvshì nìnø, wechv̀ng wa v́ldv̀ng wae. Inìgø shìv̄m nìnø, angshí mvme zí longe. n 25 Vdè gø̀nshaq svng mvpáshi gǿ nø, ang gø̀nshaq vmvngv̄me. Rvgaq yalòng taq vdè gø̀nshaq svng màmvpáshi gǿí nø, dvciq lvpat gø̀nshaq shøpshì lú:nòe. o 26 Ngà svng dvzøm mvyǿ gǿ nø Ngà mèpvng laq cv̀n ra. Ngà kayv́ng v̄lnøng nø, Ngà svng dèzøm gǿ gø̄ weyv́ng v́l lúnlv́m íe. Ngà svng dèzøm gǿ svng nø, Vpèí gø vpǿ shvringlv́m íe.

Add new comment

19 + 1 =