Kùyà zíò we 

Kùyà zíò we 

 

Kùyà zíò we 

Angmaq nø Galili gùrwang svng vtv́ng nø kø̀má:mì kvt, Yesuí angmaq svng a:lò we nø, “Vsvng angcè pè Ngà nø vsvng wūr taq tvlēlvm èwv̄nge.  Angmaqí èshvt bø̀ng nø, vshø̀m ni wani taq Ngà vrá zūn longe,” wae. Wervt Ang coqcv́nrì nø vtv̄ngshaq yùrá:mì.

Kùyà zíò we Angmaq nø Kapernum mvrìng svng tuq ráì kvt, noqngø̀m Tø̀ngnø dvpvt rvkul gv̀msùng* rvku:lò rì Piter yv́ng svng dì ráì nø, “Namaq svra pè nø noqngø̀m Tø̀ngnø gàng mvzv́ng ma?” wa rø:tnòe. 

 

 A:ngí, “Zv́nge,” a:lòe. Wekvt Piter nø chø̀m svng gòng lú:ngì ke Yesu vzv̀ng tv́ngshì nø ang svng, “Simoná, nàí kadø dèdā:mòe? Rvgaq tø̀m koqkv́m rìí gàng rvku:lò we nø, kagǿ maq kèní rvku:lò ma? Angcèrì taqkèní í ma? Mø̀íni dvgá rì kèní í ma?” a:lòe.A:ngí, “Dvgá rì kèní íe,” a:lò weó Yesuí rá ang svng, “Wedø í kvt nø, angcèrì nø pèjøng cèrì í rvtnø gàng zí mvrà we íe,” a:lòe. “Wedø ínìgø gàng tǿshúrì vtøprà lā mø̀í dø, tìnúng svng èdivm nø, ngābùn tiq lòng dèsv̄ngá:mò. Nv̀mlat èlún bǿò go ang nònggøp èáò kvt, shekel gv̀msùng tiq gø̀m èyv̀ng bǿòe. Wegø̀m èlá:ngò nø, ní lvngà dvpvt angmaq svng èzí bǿò,” a:lòe.

Add new comment

4 + 13 =