Kanan mè angcè mè dvba:nò we

Kanan mè angcè mè dvba:nò we
21 Wervgaq kèní Yesu búng nø, Tiru nvng Sidon rvgaq dvrøt svng yilshìá:mì ke, i 22 wervgaq v̄l we Kanan svmaré tiq mè dì ráì nø vkiq sórí, “Dawi pvlí pvlaq, Vkàngpèé, ngà svng dvshá èzangà; ngàcè mè nø cá:ngí dvrū kéò nø vtvngkèní dvshàe,” wae.

23 Inìgø Yesuí ang svng tiq kà gø màtá:nò. Iwe Ang coqcv́nrì dì ráì weí Ang svng rø:tnò nø, “Kūmè svng bò shèloò lè; pawá wāni nøngmaq mèpvngpvng ang vkiq mv̄nshìe,” wa nø shvná:ngòe. 24 Yesuí vtà:ngò nø, “Israel rvp taqkèní vmàn yà:ngì we vyv̀ngrì kaq wā Ngà svng dèzv́r dakngà we íe,” a:lòe. j

25 Svmaré wemè Ang mv́rdv̀ngø køt ngǿmshi noqò sórí, “Vkàngpèá, ngà svng dèbv̄ngà,” wae. 26 Wekvt A:ngí vtà:ngò nø̀, “Cv̀mré rì v́mpà lúdv̀ng vgī rì svng dvgupmā màdu,” a:lòe. 27 Iwe wēmèí, “I nø íe, Vkàngpèá. Wedø ínìgø angkàng rì v́mshvbóy kèní vjā we v́mpàshi rì nø, vgī rìí gø v́m lúnshi we íe,” a:lòe.

28 Wekvt Yesuí vtà:ngò nø wemè svng, “Svmaré mèá, nà kv́mnøt nø tēe. Nà èshòng dø nà dvpvt leqía daq,” a:lòe. Welā:ngí nī angcè mè nø baná:mì.

Add new comment

7 + 1 =