Kristu Koqkvmpe Lvban

Wekvt Pilat nø vrá tiq kvt Gàmzø̀ kàciq rvt rà Tø̀ngnø vdòng svng gòngá:mì dá:ngí, Yesu svng goa:tnà nø Ang svng, “Nà nø Yuda vsvng rì Koqkv́m èí ma?” wa rø:tnòe. 34 Yesuí vtá:nò nø, “Yakà nø nà nø:tní èshø̀:nò we í ma? Mø̀íni Vsàngí Ngà dang nà svng dètá we í ma?” a:lòe. o 35 Pilatní vtá:nò nø, “Ngà nø Yuda vsvng ǿngàe ma? Nà dvcì cèrì nvng shvrúngshú vjìrìí Nà shvtlv́m Ngà svng tèle bǿì we íe. Nàí kapà èwàa:pmà ma?” a:lòe. p 36 Yesuí vtá:nò nø, “Ngà móngdàn nø rvgaq yalòng taq mø̀í; Ngà móngdàn nø rvgaq yalòng taq la í nìnø, Ngà nø Yuda vsvng rì wur taq màtvlelv́m rvt ngà dvzv́rrìí mvzàn wà lú:ngò ni we íe. Iwe Ngà móngdàn nø rvgaq yalòng taq mø̀í,” a:lòe. 37 Wervtnø̀ Pilatní Ang svng, “Wedø íni Nà nø koqkv́m ni èí ma?” a:lòe. Yesuí vtá:nò nø, “Nàí èshø̀:nò døni Ngà nø koqkv́m ǿngàe. Yalòng rvtnø ni Ngà svng ègv̀l dakngà nø dìnglòng dvpvt shvkse wáshìlv́m rvt Ngà nø rvgaq tø̀m svng gòng dakngà. Dìnglòng lap kaq wáshì rì kagǿ gø Ngà kà tae,” a:lòe.

Add new comment

1 + 1 =