Lewi gōò we

Lewi gōò we

13 Yesu nø rá tiq kvt tìnúng shvnvng svng dìá:mì ke, vsvng loksok shvngbe nø Ang yv́ng svng dvkǿmshì ráì rvt nø, A:ngí angmaq svng mvshǿl shvngø:tnòe. c

14 Weyv́ng kèní dìá:mì kvt, Alpiu angcè Lewi nø kùyà gúnrà yv́ng rūng da we Yesuí yv̀ng bǿà nø ang svng, “Ngà mèpvng ècv̀n ra,” a:lòe. Wervt Lewi tv̀m búng nø Ang mèpvng cv̀n bǿà.

15 Wemèpvng, Lewi chø̀m taq v́mpà v́mlv́m Yesu námrung dvgvp, kùyà gú:nò rì nvng mvrà vl vsvng mvme gø, Yesuó Ang coqcv́nrì nvng tiqdø rúng ráì. Kadø íe wani Ang mèpvng cà:nò we vsvng mvme luqe.

16 Ang nø kùyà gú:nò rì nvng mvrà vl rì nvng tiqdø v́mpà vm we svng Farisirì kèní dvrá svrarìí yv̀ng bǿà kvt, angmaqí Ang coqcv́nrì svng, “Ang nø kùyà gú:nò rì ó mvrà vl rì nvng tiqdø vm nø aq nø lvv̄l nìnø; kadø íe?” wa rø:tnòe.

Add new comment

1 + 0 =