Memàmè dvsha:ngò we

Memàmè dvsha:ngò we

1 Yesuí dvjaqò ke, gv̀msùng zv́ngrà taq mvgàmrìí angmaq gønpaq rì zá:ngò we svng yà:ngòe. a 2 Dvshà we mēmà tiq mèí gø, kàmø vní gø̀m* zá:ngò we svng A:ngí yà:ngòe. 3 Wekvt A:ngí, “Ngàí kàdøng tiq kà v̄la:tnìni, dvshà we mēmà yamèí nø shvngbe mvdv̀m té zv́ng bǿà. b 4 Kadø íe wani, dvgá rì shvngbeí nø angmaqí lv́ng vchéòrì taqkèní shvrú:ngò we wa íe. Memà yamèí nø, ang dvkúmshìlv́m v́lāò dv́ngte shvngbe shvrúng bǿà,” a:lòe.

Add new comment

4 + 2 =