Noqngø̀m tø̀ngnø vcat long we

Yadv́ng pv̀n shvngbe shini màhø̄m ra dvgvp, vsa:ngí namaq svng ètvpnøng nø, dèkīnøng dá:ngí júrøt chø̀m rì nvng tūngchø̀m rì svng tèlē bǿnøng nø, Ngà bø̀ng rvtnø koqkv́m rì nvng dùgàmzø̀ rì mv́rdv̀ng svng èshv̀l bǿnø̀nge. h

13 Welòng nø Ngà dvpvt namaq shvkse washìlv́m rvtø̀ èíā lóngnø̀nge. 14 Wedø í ra ke angmaq svng kadøwa vtv́ngshìlv́m kà vzv̀ng kèní gvcvt vjøn nø dvgǿshì mvrà. i 15 Pawá wani namaq svng ngv̀nshà rìí vgám gø mvdá:ngò nø vtv́n gø mvngutlv́m høq, shø̀nlv́m kà nvng zitnøt nø Ngàí namaq svng zí daqìe. j

16 Namaq nvpè nvmè, nvnvm nvchvng rì, nvrì nvrvp rì nvng rv̀mnvng rìí gø ènv̄mv́m bǿnø̀nge. Vrá, tiqmaq svng nø angmaqí ni èshvtnvtnønge. 17 Ngà bø̀ng rvt namaq svng nø vsvng shvngbeí shèngōvtnønge. k 18 Iwe, namaq vgōni tiq hǿng gø màmv̄ngvm. l 19 Namaq ètø̄nshìnøng kvtnø gø̀nshaq èlún lóngnønge.

Add new comment

10 + 9 =