Noqngø̀m tø̀ngnø vcat long we

Noqngø̀m tø̀ngnø vcat long we

 Wekvt coqcv́nrì tiqmaq nø noqngø̀m Tø̀ngnø dāng, kadvngshì vnvp nø vpǿ we lóng rì nvng shvrúng gønpaq rìí kadøwa dvcøpshaq írì dang vrùng ke,  Yesuí, “Namaqí èyv̀ngnø̀ng we yayv́ng tiq chv̀ng mvdv̀m tiq chv̀ng vrv̄ngshaq lóng yarì nø, màrǿlshaq tiq chv̀ng gø mvngv̀m ráò we angni tuq rae,” a:lòe.  Wekvt angmaqí Ang svng rø:tnò nø, “Svra pèá, yadv́ng pv̀n nø kadvgvp í long ma? Yadv́ng pv̀n vhø̄mlv́m rvtø̀ shálv́m mvshv́lpvrá nø kapà í daqe ma?” wa rø:tnòe. Yesuí, “Vsa:ngí namaq svng màshvmànlv́m rvt nàyáshìnøng. Kadø íe wani vsvng mvme nø Ngà bø̀ng ríò nø, ‘Kristu nø ngà ǿngàe,’ wa rae. Vrá, ‘Rvtø̀ tuq ráì,’ gø wa rae. Werì mèpvng mècv̀nnøngni. 

 

Cìl vshvt we nvng vjángshi we shv̀ngkà angpv̀npv̀n ètá lóngnøng ke, mèsèrenøngni. Pàwálv́m wani yadv́ng pv̀n nø vzv̀ng kaq vhø̄m rà rì íe. Iwe lv̀ngdø̀m rvtø̀ nø shini mvhøqò,” a:lòe.  Vrá A:ngí, “Vsvng tiq dvcì nø tiq dvcì vtùkē longe. Tiq móngdàn nvng tiq móngdàn gø vshvt longe.  Rvgaq gø gvzà vnānshi longe. Tiqyv́ng nø tiqyv́ng dvkø wàngrø̀m vtit nø, shíwù zø̀nlì gø būng longe. Vháng muqlàng rām gø svrelv́m nvng shálv́m mvshv́lpvrá mè angpv̀npv̀n dvtánshì daqe.

Add new comment

8 + 8 =