Noqngø̀m Tø̀ngnø vrá tiq kvt dvshè:rò we

Noqngø̀m Tø̀ngnø vrá tiq kvt dvshè:rò we

Yesu nø noqngø̀m Tø̀ngnø vdòng svng gòngá:mì nø, weyv́ng dvrè nv̄mshì rì, wvnshi rì svng lúng pà:ngò nø, q 46 angmaq svng, “‘Ngà chø̀m nø jurøt chø̀m mv̀ng wá ràe,’ wa nø vrūshaq í we, namaqí nø tø̄lv́m rì angdv̀ng lè í dèzv́r bǿshà,” a:lòe.r 47 Tiq ni nø tiq ni Yesuí nø noqngø̀m Tø̀ngnø taq shvngø:tnòe. Iwe shvrúngshú vjìrì nvng dvrá svra mvdò nvng bashà dvhø̀ taq shaqré shaqtvng mvdòí nø Ang svng shvtlv́m tvrà láòe. s 48 Inìgø bashà rì shvngbe nø Yesu kà svng tā rvtnø Ang svng shvtlv́m tvrà angmaqí lá mvlú:nò.

Add new comment

8 + 0 =