Noqngø̀m Tø̀ngnø vrá tiq kvt dvshè:rò we

Noqngø̀m Tø̀ngnø vrá tiq kvt dvshè:rò we  Yesu nø noqngø̀m Tø̀ngnø vdòng svng gòngá:mì nø, weyv́ng dvrè nv̄mshì rì, wvnshi rì svng lúng pà:ngò nø,  angmaq svng, “‘Ngà chø̀m nø jurøt chø̀m mv̀ng wá ràe,’ wa nø vrūshaq í we, namaqí nø tø̄lv́m rì angdv̀ng lè í dèzv́r bǿshà,” a:lòe.  Tiq ni nø tiq ni Yesuí nø noqngø̀m Tø̀ngnø taq shvngø:tnòe. Iwe shvrúngshú vjìrì nvng dvrá svra mvdò nvng bashà dvhø̀ taq shaqré shaqtvng mvdòí nø Ang svng shvtlv́m tvrà láòe.    Inìgø bashà rì shvngbe nø Yesu kà svng tā rvtnø Ang svng shvtlv́m tvrà angmaqí lá mvlú:nò.

Add new comment

10 + 8 =