Noqshi bø̀ng wa ríò rì

Mati 7:22-29Noqshi bø̀ng wa ríò rì (23 Jun 2022)

 

Ngà svng, ‘Kàngpèá, Kàngpèá, wa go vsvng shvngbeí muqlàng móngdàn góng lún lú:ngò we mø̀í. Muqlàng taqlap yv́ngò Vpè Ang nøt cà:nò rìí wa góng lún lú:ngòe.’ m22 Kàngé we angni taq, vsvng mvme nø Ngà svng, ‘Kàngpèá, Kàngpèá, nøngmaqí nø Nà bø̀ng taqkèní kàdvtut yv̀ngshà. Nà bø̀ng taqkèní cáng lùng yv̀ngshà. Nà bø̀ng taqkèní jórnònggùn bv̀nlì rì gvzàzà wà yv̀ngshà we mø̀í ma?’ wa longe. Wekvt Ngàí angmaq svng, ‘Ngàí namaq svng kadvgvp gø mvshá dá:rì. Dvrá mècv̀nnøng rì namaq nø, Ngà yv́ng kèní èrv́lshìv́mnøng,’ v̄llv́m íe. o

 

Chø̀m wáshú vní pv̀n

 

Wervtnø̀ Ngà kà yarì táò nø cv́n dø̄ng vsvng kagǿ ínìgø, lóngtv́ng mvdv̀m taq chø̀m vrv̄ngshì we, zitnøt v̄l vsvng nvng vbónge. p25 Shø̄ zaq nø, tì tø̀ng nø, nv̀mbø̀ng mvrù mut ra weí chø̀m wechø̀m svng vtøp ra nìgø, we chø̀m mvpv̀ng angké nø lóngtv́ng mvdv̀m taq vrv̄ngshaq í rvtnø màtūngv̄m.26 Ngà kà yarì táò dá:ngí mvcà:nò gǿ nø, zishìl mvdv̀mø chø̀m vrv̄ngshì we svngdál nvng vbónge.

 

Shø zaq nø, tì tø̀ng nø, nv̀mbø̀ng mvrù mut rā weí chø̀m wechø̀m svng vtit rā kvt, vtūngv̄m nø angshí vrø̀mv̄me,” a:lòe. q28 Yesuí kà yarì shǿn dv́ng bǿà kvt vsvng loksokrì nø A:ngí shvngø:tnò kàrì svng gvzà dàá:mì. r
29 Kadø íe wani angmaq svng A:ngí nø vmíng vkv́ng v̄l dø shvngø:tnòe; dvrá svrarìí shvngø:tnò dø mø̀í.s

 

Vpø íwe vnvmchvngmaq Yadang svng dvdvm nø,(1)_ Nvmlat nvmpvng kèní Vkangpè Yesu hkristuí lamboq rì mvdvmø shvzøngò we shvngømré vyvngré wáng, talen dvle we vdòng taqø dìngman we rvzvngcerì, vyvngré rì, dìngman we Mongkà shølshú rì, kadvtut shúrì, vyvngroqshúrì wáshì lún lvm dèkvmìe.

 

(2)_Cunshaì we lvpat taq nøngmaq tiqlvpat vl lvm ra, dvgøqshìlvm vl ra chøm svng Tōniò nvmbøng mvrùme mut ra nigø màtūnglvm, shø zaq ra nigø mvzaq kélvm, Nāmgām ra  nigø mvgáng kélvm lvngcha dvja àngdangdang taqkèní lutshi lúnlvm rvt vkvt dø gvzà shvla dø shvdøng shvngàng weí vrvng nø wàshà ìe. Wekvt wā nvmbøng mvrùme mut ra nigø vtūnglvm mà-vl,shø zaq ra nigø vyø'kélvm gø mà-vl, vkvt dø vrvngshì we chømtaqø chøm vsvngrì shvngbenø zøtshú dvnglún, nøntshømshømce vl lúnie.

 

Wè pàdø cunshaì we lvpat, Pvlàcè kvmnønt tvrà taq gø ngøtshapè Santaní vtù vrè we vl nigø cvt mvdvngò we, mònggvn lvpat zidvng vháng taqsórì vtù vrè we angpvnpvn la vl nigø vtù vrè cvt mvdvngò we ngvngdøng dø lóngtv'ng mvdvmø vrvngshaq íwe Vkangpè Yesu hkristuò Noqngøm chøm, shvngømré, àngò dvrá mongkà, àng bøng vdòng taqø tiqdvciq noqshì nø kvmnønt pvlàcè nonggùn kūngà shaq lùshì lúnlvm rvt dèkvmì we Mongkà íe.

Add new comment

1 + 5 =