Pán vshat cā rà we

Pán vshat cā rà we

Pán vshat cā rà we

34 Namaq vdèdè nàyáshìnøng; namaq nø v́mlv́m svng mvlá we, nø̀wú we nvng yabàn cúnshìlv́m tvrà rì dvpvt góng dègīshìnøng weí, namaq nøt mvjór dèzv́rshìnøng dvgvp angnī welù:ngí namaq svng hǿng vpvt padø, chvnvnv́n èzíkevtnøng we màshá? x 35 Kadø íe wani angni welòng nø móng dø̄ngtáng v̄l vsvng shvngbe mvdv̀m tuq daqe. y 36 Iwe namaq mv̀ng nø, vhø̄mlv́m dv́nshì we yadv́ng pv̀n shvngbe taqkèní lutshì lúnlv́m dvpvt nvng vsvng Angcè Pè mv́rdv̀ngø rip ngutlv́m dvpvt, kadvgvp màdvgvp vjú èrøtnø̀ng sórí pán vshat nàngv̄rshì dánøng,” a:lòe. z 37 Yesuí nø ni vrv̀m noqngø̀m Tø̀ngnø vdòng taq mvshǿl shvngø:tnòe. Vrá nī vrv̀m dø̄rø̀:mí Ang búng nø Zanlúnsá tǿò we punglut yv́ng yøpv̄me. a 38 Bashà rì nø Ang mòngkà tāshì nvng svng, sháng vrv̀m noqngø̀m Tø̀ngnø taq mvgágá dvkǿmshìe.

Add new comment

1 + 4 =